Ekonomický slovník / D /

24.11.2015 16:48 | Redakce Web4Trader | Diskuze

A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / Y / Z

 

Daily low

Nejnižší cena, kterou cenný papír dosáhl během obchodního dne.

Daily range

Rozdíl mezi minimální a maximální cenou dosaženými během obchodního dne.

Date of issue

Datum vydání obligace, akcie, nebo jiného cenného papíru.

DAX

Cenový index 30 nejhodnotnějších akcií na německém trhu.

Day order

Nákupní, nebo prodejní objednávka s dobou trvání jednoho dne. Pokud není uskutečněna, zaniká.

Day trader

Obchodník, který obchoduje v rámci jednoho dne. Provádí větší množství obchodů ohraničených délkou jednoho dne. Využívá krátkodobé obchodní příležitosti. Intradenní obchodování může nadprůměrně zhodnotit kapitál, má však nevýhodu ve výši komisních poplatků.

Daytrading

Obchodování v rámci jednoho obchodního dne, kdy jsou využívány krátkodobé výkyvy v cenách cenných papírů, futures, nebo měnových kurzů. Obchody trvají od několika vteřin po několik hodin. Zisk z obchodu může být velmi malý, ale vynahrazuje to vysoký počet obchodů. Obchodní úvahy jsou převážně vedeny technickou analýhou, cenovou akcí a sledováním obchodních aktivit velkých hráčů. Další výhodou je, že obchodník nemá otevřeny pozice přes noc a tím se snižuje riziko reakce na neočekávané události. Denní obchodování je však náročné na psychiku a další nevýhodou jsou vysoké obchodní poplatky.

Dealer

Fyzická, nebo právnická osoba, která nakupuje akcie pro sebe, nebo i pro ostatní. Dealer nakupuje a prodává akcie na svůj účet. Tím se liší od brokera, který realizuje příkazy k nákupu a prodeji na účet svých klientů.

Debet

V účetnictví strana závazků (má dáti).

Decline

Pokles cen nebo kurzu.

Deep market

Likvidní trh, ve kterém lze provést libovolné množství transakcí bez viditelného vlivu na cenu.

Defensive stock

Akcie, která nereaguje na změnu ekonomických podmínek většími cenovými výkyvy. Jsou to akcie společností, které prodávají zboží a služby které není zasaženo ekonomickými podmínkami (jídlo, tabák, benzín, elektřina). Akcie během zhoršení ekonomické situace nereagují větším poklesem, na druhou stranu při zlepšení ekonomických podmínek nereagují prudším růstem, protože poptávka po výrobcích a službách defenzivních akcií zůstává víceméně stabilní i v době ekonomického růstu.

Deficit

Negativní bilance.

Deflace

Opak inflace. Hodnota cen ve spotřebním koši klesá. Obvykle následuje pokles mezd. Centrální banky se deflace bojí, protože ji neumějí řídit. Deflace je nebezpečná pro dlužníky, protože dluhy zůstávají stejné, ale příjmy obvykle klesají. Protože jsou největšími dlužníky státy, snaží se vlády a centrální banky nebezpečí deflace odstranit tištěním nových peněz. Když se obnoví inflace, znamená to, že dlužníkům se automaticky snižuje hodnota dluhu o výši inflace.

Delayed opening

Pozdrženzý začátek obchodování. Jde o odložení začátku obchodování z důvodu řešení nějaké neodkladné situace. Například prudký pohyb ceny obchodovaného cenného papíru. Může jít o absolutní nerovnováhu mezi nákupními a prodejními příkazy, nebo o událost, která má extrémní vliv na pohyb ceny.

Delisted

Akcie společnosti, která byla odstraněna z obchodování na burze, protože byla převzata jinou společností, přestala splňovat podmínky předepsané burzou, nebo zkrachovala.

Delivery

Dodání.

Dell Michael

Michael Dell je zakladatelem a CEO technologické společnosti Dell Inc., sídlící v texaském Round Rocku. Dell je jednou z největších technologických korporací na světě. Michael Dell patří k nejbohatším lidem na světě. Jeho portfolio spravuje společnost MSD Capital, vlastněná a řízená Dellem a jeho rodinou. 

Delta

Poměrové číslo, které se počítá ze změny hodnoty opce a ze změny hodnoty podkladového aktiva. Delta vypovídá o tom, o jakou hodnotu se změní cena opce, když se změní cena podkladového média.

Delta position

Poměr ceny opce oproti ceně ve výchozí smlouvě o termínovaném obchodě.

Dematerializované cenné papíry

Zaknihované cenné papíry

Depozitní certifikát

Krátkodobý bankovní dluhopis. Splatnost je obvykle jeden až několik měsíců. Je vydáván na majitele s datem splatnosti a s výší úrokové míry.

Depreciation

Snížení hodnoty měny v důsledku působení trhu.

Depth of market (hloubka trhu)

Hloubka trhu. Ukazuje kolik nakupujících a prodávajících existuje v jednotlivých cenových úrovních nad a pod současnou cenou.

Derivát

Kontrakt sjednávaný na různá finanční podkladová aktiva. Jsou to obchody, kdy se uzavřou smlouvy o nákupu, nebo prodeji určitého podkladového aktiva v budoucnosti. Může jít o opce, futures kontrakty, forexové obchody, smlouvy na vzestup, nebo pokles ceny. Lze provázet spekulace na vzestup, nebo pokles podkladového aktiva. Tržní hodnota derivátu sleduje hodnotu podkladového aktiva.

Descending bottoms (stále hlubší dna)

Jde o cenovou formaci, kdy každé dno cenového grafu je následováno hlubším dnem, než je to předchozí. Tato cenová formace se považuje za příznak klesajícího trendu.

Detrend

Snaha o odstranění periodických změn v číselných řadách za použití regrese, nebo jiných statistických metod. Snaha o vyloupnutí převažujícího trendu.

Devaluation

Úprava ceny směrem dolů. Obvykle je prováděna před oficiálním vyhlášením.

Developer

Společnost, která se zabývá financováním a výstavbou rezidenčních, nebo komerčních nemovitostí. Nakupuje pozemky, připravuje území pro realizaci projektu, a poté staví obchodní centra, supermarkety, nebo obytné komplexy. Zisk realizuje jejich prodejem, nebo pronájmem.

DIAMONDS (DIA)

Indexová akcie Diamond Trust Series I, který vychází z indexu DJIA. Tato indexová akcie se obchoduje na AMEXu.

Direkt-certifikát

Indexový certifikát.

Disážio

Rozdíl mezi emisním cenou a jmenovitou cenou akcie pokud je emisní cena nižší, než jmenovitá hodnota akcie.

Discount share bond

Diskontový certifikát.

Diskont

Pokud je emisní cena, nebo momentální cena cenného papíru nižší, než nominální hodnota, je nižší o velikost diskontu.

Diskontní sazba

Úroková míra, za kterou si komerční banky půjčuji peněžní prostředky od centrální banky.

Diskontovaný certifikát (Discount Share Bond)

Diskantové certifikáty se vyznačuji tím, že emitent poskytne investorovi při nákupu slevu z kurzu podkladového aktiva, nicméně z tohoto důvodu může investor profitovat pouze do určité horní hranice.

Divergence

Formace technické analýzy, kdy čára proložená posledními vrcholy na cenovém grafu roste, a čára proložená posledními vrcholy technického indikátoru klesá. Tato situace se považuje za předzvěst obratu směru.

Diverzifikace

Snížení investičního rizika tím, že se investuje do většího množství navzájem jen málo korelovaných investičních instrumentů. Pokles výkonnosti v jednom segmentu tak má jen malý vliv na ostatní části portfolia.

Divestice

Situace, kdy se společnost zbavuje svého majetku - opak investice.

Dividend reinvestment plan

Politika firmy, která nabízí investorům získat dividendy v podobě akcií společnosti (reinvestice dividend).

Dividend yield

Vyplácená dividenda, která je vyjádřena jako procentuální podíl k ceně akcie. Rozhodnutí o tom, jestli společnost bude vyplácet dividendy, náleží valné hromadě společnosti.

Dividenda

Nárok na podíl ze zisku společnosti připadající na jednu akcii.

Dividendový fond

Fond, který pravidelně vyplácí svým podílníkům dividendy. Obvykle se jedná o fond, který má v portfoliu převládající zastoupení dluhopisů, nebo peněžních vkladů.

Dlouhá pozice (long position)

Spekulativní obchodní pozice na růst. Investor nakupuje investiční nástroj s předpokladem, že se jeho hodnota do budoucna zvýší.

Obligace (Dluhopis)

Cenný papír, který umožňuje požadovat vyplacení konkrétní dlužné částky k určitému datu a s konkrétními úrokovými výnosy. Emitent musí vyplatit jmenovitou hodnotu dluhopisu buď jednorázově, nebo ve splátkách ve stanovených termínech. S dluhopisy nejsou spojena akcionářská práva.

Dluhopisový (obligační) fond

Fond, který investuje do dluhopisových cenných papírů. Může jít o státní dluhopisy, korporátní dluhopisy, případně dluhopisy vydávané městy a obcemi.

Dlužník

Fyzická nebo právnická osoba, která je povinna věřiteli splatit poskytnuty úvěr včetně úroků a sjednaných sankci.

Dollar Cost Averaging

Investování prováděné pravidelnou platbou stanovené částky (měsíční, čtvrtletní), obvykle do podílového fondu. Tím se snižují průměrné náklady na podíl. V období nižších cen investor nakupuje víc podílů a v době vysokých cen nakupuje menší počet podílů.

Double bottom (top)

Dvojité dno. Cena cenného papíru nebo tržního průměru dvakrát klesla a opět stoupla k přibližně stejné hladině. Existuje zde velká pravděpodobnost, že vzestupný/sestupný trend tím skončil.

Double reverse convertible bond

Emitent si může volit, jestli splatí nominálníhodnotu, nebo dodá jednu ze dvou předem vybraných akcií.

Double top breakout

Průraz dvojitého vrcholu. Grafická formace technické analýzy, kdy cena akcie nejprve vytvoří dvojitý vrhol a poté ho prorazí pohybem vzhůru.

Double up (naředění obchodní pozice)

Obchodníci při poklesu cen akcií přikupují další pozice. Spekulují, že pokles ceny je jen dočasný a větší kapitálová expozice přinese vyšší zisk. Tato obchodní stratdegie je také známá pod názvem pyramidování. Jde o spekulativní strategii.

Dow Jones Industrial Averages DJIA

Nejstarší akciový index. Jde o 30 nejhodnotnějších společností v USA, které jsou zahrnuty do váženého indexu. Velikost indexu představuje zdraví ekonomiky USA.

Down volume

Pokud je zavírací cena níž, než otvírací, považuje se obchodní objem za poklesový. Porovnáním velikosti poklesového a prorůstového objemu lze odhadovat možný další cenový vývoj.

Downgrade

Změna ratingu emitenta nebo jím emitovaných cenných papírů směrem k negativnímu ohodnocení.

Drawdown

Snížení hodnoty obchodního učtu následkem jednoho či vice ztrátových obchodů.

Držet

Investiční doporučeni, držet cenný papír. Neprodávat ani nenakupovat.

Dual listing

Cenný papír je obchodován na více burzách zároveň, Například na burze v USA a Tokiu. Případně v Londýně a USA. Zvyšuje to likviditu cenného papíru a umožňuje arbitrážní obchody, protože se obvykle obchoduje v různých měnách.

Due dilligence

Podrobné prověření podnikatelského plánu poskytnutého klientem, případně podrobné prověření ekonomických výsledků při rozhodování o nákupu / prodeji akcií společnosti.

Duplikát

Finanční instrument, který slouží pro oceňování finančních aktiv.

Durace

Duroce označuje průměrnou dobu, za kterou bude portfolio inkasovat kupony a jistiny jednotlivých dluhopisů v portfoliu. Je to velmi důležitá informace. Čím vyšší je durace fondu, tím vyšší je jeho citlivost na pohyb úrokových sazeb. V období poklesu úrokových výnosů je vhodné investovat do fondu s co nejvyšší durací, protože cena polílového listu roste rychleji. V období růstu úrokových výnosů investovat je lepší investovat do fondů s nízkou duraci. Durace fondu by neměla byt výrazně vyšší než délka předpokládané investice.

Důvěrné obchodování (insider trading)

Zneužití vnitřních informací společnosti k nákupům a prodejů cenných papírů k vlastnímu obohacení. Obchodovat na kapitálovém trhu se nesmí využívat veřejně nepřístupných informací. Takové obchodování je nezákonné a je přísně trestáno.

Dynamické zajišťování (dynamic hedging)

Průběžné nakupování a prodej finančních instrumentů, aby bylo dosaženo syntetické nulové pozice. Používá se při zajištění portfolia vůči uvěrovému nebo tržnímu riziku prostřednictvím opci.


Podobná témata
diamanty, ipo, technická analýza, dluhopisy, delta air lines, due diligence, djia, deflace, deficit, dealer, dax, index dow jones

Líbil se vám tento článek?
+0 / -0

Sdílejte článek na sociálních sítích
Odeslat článek e-mailem

Diskuze

V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.

Vstoupit do diskuze


Související články
Ilustrační foto

Sázejte na cenový pohyb akcií Netflix, Amazon, a dalších

12.01.2017 15:25 | Diskuze

Pokud zrovna nevíme, jakým směrem se vydá cena akcie, můžeme použít techniku označovanou jako „straddle“, která spočívá v tom, že zadáte dva čekající příkazy jeden na růst a druhý na pokles okolo aktuální ceny. Pokud se jeden z nich aktivuje, ten druhý je zrušen. Nebo můžeme ke stejnému účelu použít opce.

Jak na forex obchodování

18.11.2016 15:10 | Diskuze

Deset doporučení, které byste měli znát, pokud se chcete vyhnout těm největším rizikům na forexu.

Fondy kvalifikovaných investorů – dostupnější a stále populárnější

15.11.2016 15:37 | Diskuze

Nemovitosti byly a vždy budou oblíbenou součástí investičního portfolia, a to i díky své odolnosti vůči výkyvům na kapitálovém trhu i inflaci. Ne nadarmo se říká, že je nemovitost uchovatelem hodnoty.

Jak koupit akcie?

14.11.2016 15:21 | Diskuze

Desatero technické analýzy pro začátečníky aneb jak obchodovat na burze.

P2P půjčky, o co vlastně jde?

21.10.2016 12:11 | Diskuze

Portály provozující P2P (peer-to-peer) půjčky umožňují propojení dlužníků a věřitelů bez účasti banky jakožto prostředníka, takové lidové půjčky. Dle teorie se díky neúčasti banky sníží celkové náklady, poněvadž není potřeba pokrýt výdaje na velké množství zaměstnanců, nájem prostor apod., jelikož v drtivé většině je P2P tržiště provozováno online.

Jak koupit akcie. Průvodce začátečníka

17.10.2016 14:11 | Diskuze

Koupit akcie je snadné, ovšem vydělávání peněz na akciích zas tak jednoduché není. Nabízíme pět jednoduchých kroků, jak koupit akcie, resp. jak obchodovat na burze, i když jste to nikdy nedělali.Čti více

Americké akcie v den nástupu nového prezidenta USA mírně posílily

Americké akciové trhy v den inaugurace nového prezidenta Donalda Trumpa mírně zpevňovaly a během dne ztratily jen malou část počátečních zisků.

Gazprom zprovozní další dva ropné vrty za polárním kruhem

Zatímco západní energetické společnosti si stále nejsou jisté, zda se těžba ropy ve ztížených arktických podmínkách vyplatí, ruská společnost Gazprom zde navyšuje počty svých ropných plošin.

Počet aktivních ropných vrtů v USA v tomto týdnu vzrostl o 29

Poslední údaje společnosti Baker Hughes o těžbě ropy v USA vypovídají o skokovém navýšení počtu aktivních ropných vrtů.

Inaugurace Donalda Trumpa dnes na americkém dolaru nepřinesla výraznější pohyby

Americký dolar zůstal v den inaugurace nového prezidenta Donalda Trumpa po výrazných pohybech během týdne bez větších změn.

Nejasná zpráva o dalším vývoji amerického dolaru podle forex analytiků BofA Merrill Lynch

Na jedné straně slova prezidenta Donalda Trumpa, na straně druhé výroky předsedkyně FEDu, Janet Yellenové. Forex obchodníci se tento týden museli smířit s rozporuplnými signály ohledně dalšího vývoje amerického dolaru, tvrdí analytici BofA Merrill Lynch.

Ilustrační obrázek

Jak by mohl vesmír vyvolat příští ekonomickou krizi

Článek, zveřejněný tento týden v časopise Space Weather, hovoří o alarmujících skutečnostech. V článku jsou totiž vykresleny celkem čtyři možné scénáře případného dopadu solární bouře na ekonomiku.

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.