Ekonomický slovník / R /

25.11.2015 10:25 | Redakce Web4Trader | Diskuze

A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / Y / Z

 

Random walk (náhodná procházka)

Ekonomická teorie efektvních trhů, která je založena na předpokladu, že mezi cenovými změnami neexistuje žádný vzájemný vztah a cenové změny jsou náhodné. Tato teorie neumí vysvětlit, proč vznikají dlouhodobé cenové rostoucí, nebo klesající trendy, ani jak je možné, že existují obchodníci, kteří pravidelně na trhu vydělávají, např. Warren Buffett.

Range

Rozdíl mezi maximální a minimální cenou během daného časového období.

Rate

Měnový kurz. Cena jedné měny vyjádřená pomocí druhé měny.

Rating

Ohodnocení společnosti, nebo emitenta pomocí standardizovaných postupů, s cílem ohodnotit rizikovost. Podle výsledků hodnocení je společnosti přiřazen kód (například Baa), který vyjadřuje jeho bonitu. Ohodnocení provádí ratingové společnosti.

Reading the tape

Posuzování aktivity trhu ze záznamů o ceně a objemu obchodů. Ze záznamu těchto informací se pak usuzuje na cenové úrovně, kde docházelo k vysokým objemům obchodování a tyto úrovně pak slouží jako vstupní, nebo výstupní hodnoty pro eventuální nové obchody.

Real-time

Stávající, aktuální data nebo zprávy.

Real-time trade reporting

Požadavek, aby tvůrci trhu oznamovali každý obchod s Nasdaq cennými papíry vlastní burze Nasdaq v průběhu 90 sekund od exekuce.

Realized profit

Zisk nebo ztráta z ukončeného obchodu. Zisk z obchodů je obvykle zdaněn.

Recapitalization

Změna ve firemní struktuře kapitálu. Může jít například o výměnu obligací za firemní akcie. Může jít také o zpětný odkup akcií, nebo o vydávání obligací souvisejících s odkupem akcií.

Recommendation

Doporučení. Doporučení analytiků ke koupi, či prodeji cenných papírů. Investiční společnosti zaměstnávají analytiky, kteří analyzují cenné papíry. Analytici hodnotí fundamentální hodnoty a z těch se snaží odvodit, zda je cenný papír nadhodnocený, nebo podhodnocený. Poté vydávají hodnocení tohoto cenného papíru a doporučují jeho nákup, nebo prodej.

Rectangle

Obchodní oblast ohraničena vodorovnými a svislými přímkami, tvořící pomyslný obdélník, který ohraničuje vývoj ceny.

Redemption

Splaceni podílu z obligace, dluhopisu nebo prioritních akcii před nebo v době splatnosti.

Reduction (Redukovat)

Jedná se o invetiční doporučení k prodeji cenného papíru s využitím občasných výkyvů v ceně.

Referenční banka (reference bank)

Obchodní banka vybraná Českou národní bankou za účelem kotace referenčních sazeb PRIBID a PRIBOR.

Registrované cenné papíry

Cenné papíry přijaté k obchodovaní na veřejném trhu.

Regression analysis

Regresní analýza. Statistická technika používaná pro zjišťování vzájemných shodnosti mezi jednotlivými proměnnými za účelem předpovídaní budoucích hodnot.

Reinvestiční riziko

Nejistota ohledně budoucích výnosů. Při investování do pevně úročených dluhopisů nelze předem vědět, jaké budou úrokové sazby v budoucnosti. Pro soukromé investory to nepředstavuje problém, ale pro institucionální investory to může být zdrojem potíží. Například v 90. letech některé japonské a britské pojišťovny špatně odhadly reinvestiční riziko a zkrachovaly.

Relative strength

Relativní síla cenného papíru. Změna ceny akcie v porovnání s jiným cenným papírem či indexem. Relativni sila akcie se vypočita jako procentni změna ceny během stanoveneho časoveho intervalu v měřitku od 1 do 100 proti všem ostatním akciím na trhu. Hodnota 1 je považována za nejhorší a 100 za nejlepši. Například akcie s relativní silou 90 zaznamenala větší zvýšení své ceny v posledním roce, než 90 % všech ostatních akcii na trhu.

Relative Strength Index RSI.

Index relativní síly. Matematický indikátor, který převádí cenové pohyby na oscilační funkci, která kolísá od 0 do 100. Hodnota oscilátoru pod 30 signalizuje přeprodanost, hodnota nad 70 indikuje překoupenost cenného papíru.

Relative strength comparative

Porovnání výkonnosti jednotlivých trhů oproti odvětvím a akciím jiných trhů. Nejsilnější akcie mají tendenci vyššho růstu, nejslabší akcie mají tendenci k vyššímu poklesu.

REPO

Krátkodobá výpůjčka vládních dluhopisů a jejich prodej investorům. Obvykle na jeden den. Následuje zpětný odkup.

Research

Shromažďování informací a podkladů pro investiční rozhodnutí.

Resistence

Cenová úroveň, kde v minulosti investoři prodávali a cena tak začala klesat. Resistence klade odpor pohybu ceny vzhůru.

Resting order

Obchodní příkaz s podmínkou určité ceny.

Retail investor

Malý investor. Retailový investor. Jedinec, který nakupuje a prodává malé množství akcií pro svoji potřebu. Opakem jsou institucionální investoři.

Retracement

Pohyb ceny v opačném směru předchozího trendu.

Return on Assets ROA.

Procentuální údaj vyjadřující rentabilitu firmy. Počítá se vydělením příjmů za fiskální rok celkovými aktivy společnosti.

Return on Capital ROC.

Návratnost kapitálu. Poměrový ukazatel, který představují příjmy po zdanění vůči účetní hodnotě společnosti.

Return On Capital Employed

Návratnost investovaného kapitálu. Poměrový ukazatel, který měří ziskovost společnsoti a účinnost návratnosti investovaného kapitálu. ROCE = Zisk před úroky a zdaněním / vložený kapitál. Vloženým kapitálem se označuje součet vlastního kapitálu a dluhových závazků akcionářů = zjednodušeně celková aktiva – krátkodobé závazky.

Return On Invested Capital

Návratnost investovaného kapitálu. Představuje informaci o tom, jak dobře společnost využívá svůj kapitál ke generování zisku. Počítá se jako (Čisté příjmy – dividendy) / Celkový kapitál.

Return on Equity

Návratnost vlastního kapitálu. Výše čistého příjmu v procentech vlastního kapitálu. Představuje informaci o tom, jak veliký zisk generuje společnost s kapitálem akcionářů. ROE = Čistý zisk / Vlastní kapitál.

Return on Sales ROS.

Výnos z prodeje. Poměrový ukazatel, který se používá k vyhodnocení provozní efektivity společnosti. ROS = Čistý výnos / Prodeje.

Return on Total Assets

Poměrový ukazatel počítaný z velikosti příjmů a celkového majetku společnosti. Jde o měřítko efektivity využití firemního majetku.

Revaluation

Zhodocení měny v důsledku intervence centrální banky. Opakem je Devaluation.

Reverse Convertible

Akciový dluhopis.

Reverse split

Konsolidace akcií. Za několik akcií dostane investor jednu s cenou odpovídající součtu akcií.

Rising bottoms

Neschopnost cenného papíru vzrůst nad určitou úroveň ceny. Této úrovni říkáme resistence.

Risk

Pravděpodobnost vyjadřující, že investice skončí ztrátou.

Risk and Reward

Riziko a zisk. Vyššímu zisku odpovídá také vyšší riziko investice. Jde o základní investorské očekávání.

Risk management (řízení rizika)

Analýza výše rizika (velikosti možné ztráty) a stanovení optimální strategie, jak tomuto riziku čelit.

Risk-averse

Většina investorů se snaží vyhnout riziku, pokud se to odpovidajícícm způsobem nevyplatí. Pokud mají dvě investice stejný výnos, investoři budou preferovat tu s nižším rizikem. Riskantnější investice musí mít vyšší návratnost.

Rizikový kapitál (Venture capital)

Rizikový a rozvojový kapitál slouží k financování začínajících společností. Rizikový kapitál obvykle vstupuje do společnosti mezi 1 až 3 rokem a vystupuje po dvou až pěti letech, kdy prodává své podíly do rukou rozvojového kapitálu. Rozvojový kapitál pak obykle dovede společnost ke vstupu na burzu. Rizikový a rozvojový kapitál představuje dlouhodobou investici.

Řízení portfolia

Optimální plánovaní a výběr investic do cenných papírů, přihlížející jednak k očekávaným výnosům, jednak k riziku jednotlivých investic s cílem co nejúčinnějšího rozloženi investovaných částek.

Řízení rizika (Risk management)

Analýza výše rizika (velikosti možné ztráty) a stanovení optimální strategie, jak tomuto riziku čelit.

Rizikové fondy

Fondy rizikového kapitálu investují do nadějných firem, které hledají kapitál. Jde o rizikovější investici, proto fondy investují do většího počtu začínajících společností, tak aby ty úspěšné vyvážily ziskem ty krachující. Fondy rizikového kapitálu se zapojují také do řízení těchto firem a poskytují i nejrůznější know how.

RM-Systém (RMS)

Akciová společnost, která v Česjí republice organizuje trh s cennými papíry. Na trh smí přímo vstoupit libovolná osoba, která splní podmínky tržního řadu.

Rodina fondů

Větší množství fondů, které zastupuje jedna finanční společnost. Fondy jsou obvykle sloučeny do základních typů, jako dluhopisové, akciové, fondy peněžního trhu atd.

Roll-Over

Obchodní postup, během kterého je vypořádání obchodu přesunuto (přerolováno) na jiné budoucí datum. U futures představují náklady rozdíly cen v jednotlivých kontraktačních měsících. U forexu to představuje zaplacení nákladů na půjčku do obchodu a je dáno rozdílem úrokových měr obou měn. Úrokový diferenciál může být jak kladný, tak záporný.

Rozhodný den

Je den kdy má majitel cenného papíru právo na požitky plynoucí z držení tohoto cenného papíru (výplata dividendy, výplata kuponu, právo přednostně upsat nove cenné papíry, právo účasti na VH apod.).

Rozvíjející se trhy

Emerging markets.

Rozvojový kapitál

Rizikový kapitál.

Ručitel

Osoba zavazující se uspokojit pohledávky věřitele v případě, že tak neučiní dlužník.

Russell 2000

Akciový index zahrnující 2000 společností s malou tržní kapitalizací. Tento index je chápán jako představitel nových rozvíjejících se firem, které jsou citlivé na změnu ekonomických podmínek. Růst indexu je chápán jako prostedí ekonomicky příznívé, jeh pokles je chápán jako předstihový ukazatel budoucího ekonomického poklesu.

Růstové akcie

Společnosti, které se nacházejí v růstu, snaží se zaujmout podíl na trhu, obvykle své zisky investují do růstu a nevyplácejí dividendy. Jsou to akcie, od nichž se očekává nadprůměrný růst výnosů. Díky tomu mají zpravidla vyšší relativní tržní ohodnoceni než ostatní tituly na trhu. Mezi nejčastěji využívané ukazatele patři dynamika růstu zisku a obratu firmy, podobně jako i odhad růstu zisků v nejbližších třech letech.

Ředění investice (Average down)

Obchodník drží cenný papír ve ztrátě a přikupuje další akcie, aby se rychleji dostal na nulový zisk.


Podobná témata
dividendy, rating, fundamentální analýza, emerging markets, růstové akcie, russell 2000, rm systém, split, technické indikátory

Líbil se vám tento článek?
+0 / -0

Sdílejte článek na sociálních sítích
Odeslat článek e-mailem

Diskuze

V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.

Vstoupit do diskuze


Související články
Ilustrační foto

Sázejte na cenový pohyb akcií Netflix, Amazon, a dalších

12.01.2017 15:25 | Diskuze

Pokud zrovna nevíme, jakým směrem se vydá cena akcie, můžeme použít techniku označovanou jako „straddle“, která spočívá v tom, že zadáte dva čekající příkazy jeden na růst a druhý na pokles okolo aktuální ceny. Pokud se jeden z nich aktivuje, ten druhý je zrušen. Nebo můžeme ke stejnému účelu použít opce.

Jak na forex obchodování

18.11.2016 15:10 | Diskuze

Deset doporučení, které byste měli znát, pokud se chcete vyhnout těm největším rizikům na forexu.

Fondy kvalifikovaných investorů – dostupnější a stále populárnější

15.11.2016 15:37 | Diskuze

Nemovitosti byly a vždy budou oblíbenou součástí investičního portfolia, a to i díky své odolnosti vůči výkyvům na kapitálovém trhu i inflaci. Ne nadarmo se říká, že je nemovitost uchovatelem hodnoty.

Jak koupit akcie?

14.11.2016 15:21 | Diskuze

Desatero technické analýzy pro začátečníky aneb jak obchodovat na burze.

P2P půjčky, o co vlastně jde?

21.10.2016 12:11 | Diskuze

Portály provozující P2P (peer-to-peer) půjčky umožňují propojení dlužníků a věřitelů bez účasti banky jakožto prostředníka, takové lidové půjčky. Dle teorie se díky neúčasti banky sníží celkové náklady, poněvadž není potřeba pokrýt výdaje na velké množství zaměstnanců, nájem prostor apod., jelikož v drtivé většině je P2P tržiště provozováno online.

Jak koupit akcie. Průvodce začátečníka

17.10.2016 14:11 | Diskuze

Koupit akcie je snadné, ovšem vydělávání peněz na akciích zas tak jednoduché není. Nabízíme pět jednoduchých kroků, jak koupit akcie, resp. jak obchodovat na burze, i když jste to nikdy nedělali.Čti více

OPEC očekává v roce 2017 cenovou stabilitu

Podle generálního tajemníka Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) Mohammeda Barkinda dojde v letošním roce ke stabilizaci trhu s ropou.

„Nic, co dělá Trump, není normální!“ Připravme se na problémy, nabádá nositel Nobelovy ceny za ekonomii

Nastupující americký prezident Donald Trump ničí poválečný mezinárodní řád, nectí právní normy a nerozumí jednoduchým ekonomickým ani politickým zásadám, tvrdí nositel Nobelovy ceny za ekonomii, Joseph Stiglitz.

Britskou libru čeká na páru s japonským jenem další výrazné oslabení, tvrdí forex analytici Credit Agricole

Podle forex analytiků Credit Agricole se můžeme na páru GBP/JPY dočkat výraznějšího oslabování, pokles GBP/USD bude spíše omezený.

Vrcholní manažeři především v USA a Velké Británii vstupují do začátku roku se zvýšeným optimismem

Firemní šéfové jsou ohledně globálního hospodářského růstu a vyhlídek svých společností optimističtější než před rokem. Výrazný nárůst optimismu je patrný zejména mezi šéfy podniků ve Spojených státech a Británii.

Gazprom hlásí rekordní vývoz zemního plynu do Německa

Ruská plynárenská společnost Gazprom zvýšila loni vývoz zemního plynu do Německa o deset procent na nový rekord 49,8 miliardy krychlových metrů a překonala dosavadní maximum více než 45 miliard kubíků z roku 2015.

Čínský prezident Si Ťin-pching dnes v Davosu kritizoval globální rozmach populismu a obchodního protekcionismu

Čínský prezident Si Ťin-pching se dnes důrazně vyslovil proti rostoucím ochranářským tendencím v globální ekonomice. Prezident to uvedl na oficiální návštěvě Švýcarska, den před zahájením schůzek Světového ekonomického fóra v Davosu, jichž se Si zúčastní jako první hlava čínského státu.

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.