Ekonomický slovník / R /

25.11.2015 10:25 | Redakce Web4Trader | Diskuze

A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / Y / Z

 

Random walk (náhodná procházka)

Ekonomická teorie efektvních trhů, která je založena na předpokladu, že mezi cenovými změnami neexistuje žádný vzájemný vztah a cenové změny jsou náhodné. Tato teorie neumí vysvětlit, proč vznikají dlouhodobé cenové rostoucí, nebo klesající trendy, ani jak je možné, že existují obchodníci, kteří pravidelně na trhu vydělávají, např. Warren Buffett.

Range

Rozdíl mezi maximální a minimální cenou během daného časového období.

Rate

Měnový kurz. Cena jedné měny vyjádřená pomocí druhé měny.

Rating

Ohodnocení společnosti, nebo emitenta pomocí standardizovaných postupů, s cílem ohodnotit rizikovost. Podle výsledků hodnocení je společnosti přiřazen kód (například Baa), který vyjadřuje jeho bonitu. Ohodnocení provádí ratingové společnosti.

Reading the tape

Posuzování aktivity trhu ze záznamů o ceně a objemu obchodů. Ze záznamu těchto informací se pak usuzuje na cenové úrovně, kde docházelo k vysokým objemům obchodování a tyto úrovně pak slouží jako vstupní, nebo výstupní hodnoty pro eventuální nové obchody.

Real-time

Stávající, aktuální data nebo zprávy.

Real-time trade reporting

Požadavek, aby tvůrci trhu oznamovali každý obchod s Nasdaq cennými papíry vlastní burze Nasdaq v průběhu 90 sekund od exekuce.

Realized profit

Zisk nebo ztráta z ukončeného obchodu. Zisk z obchodů je obvykle zdaněn.

Recapitalization

Změna ve firemní struktuře kapitálu. Může jít například o výměnu obligací za firemní akcie. Může jít také o zpětný odkup akcií, nebo o vydávání obligací souvisejících s odkupem akcií.

Recommendation

Doporučení. Doporučení analytiků ke koupi, či prodeji cenných papírů. Investiční společnosti zaměstnávají analytiky, kteří analyzují cenné papíry. Analytici hodnotí fundamentální hodnoty a z těch se snaží odvodit, zda je cenný papír nadhodnocený, nebo podhodnocený. Poté vydávají hodnocení tohoto cenného papíru a doporučují jeho nákup, nebo prodej.

Rectangle

Obchodní oblast ohraničena vodorovnými a svislými přímkami, tvořící pomyslný obdélník, který ohraničuje vývoj ceny.

Redemption

Splaceni podílu z obligace, dluhopisu nebo prioritních akcii před nebo v době splatnosti.

Reduction (Redukovat)

Jedná se o invetiční doporučení k prodeji cenného papíru s využitím občasných výkyvů v ceně.

Referenční banka (reference bank)

Obchodní banka vybraná Českou národní bankou za účelem kotace referenčních sazeb PRIBID a PRIBOR.

Registrované cenné papíry

Cenné papíry přijaté k obchodovaní na veřejném trhu.

Regression analysis

Regresní analýza. Statistická technika používaná pro zjišťování vzájemných shodnosti mezi jednotlivými proměnnými za účelem předpovídaní budoucích hodnot.

Reinvestiční riziko

Nejistota ohledně budoucích výnosů. Při investování do pevně úročených dluhopisů nelze předem vědět, jaké budou úrokové sazby v budoucnosti. Pro soukromé investory to nepředstavuje problém, ale pro institucionální investory to může být zdrojem potíží. Například v 90. letech některé japonské a britské pojišťovny špatně odhadly reinvestiční riziko a zkrachovaly.

Relative strength

Relativní síla cenného papíru. Změna ceny akcie v porovnání s jiným cenným papírem či indexem. Relativni sila akcie se vypočita jako procentni změna ceny během stanoveneho časoveho intervalu v měřitku od 1 do 100 proti všem ostatním akciím na trhu. Hodnota 1 je považována za nejhorší a 100 za nejlepši. Například akcie s relativní silou 90 zaznamenala větší zvýšení své ceny v posledním roce, než 90 % všech ostatních akcii na trhu.

Relative Strength Index RSI.

Index relativní síly. Matematický indikátor, který převádí cenové pohyby na oscilační funkci, která kolísá od 0 do 100. Hodnota oscilátoru pod 30 signalizuje přeprodanost, hodnota nad 70 indikuje překoupenost cenného papíru.

Relative strength comparative

Porovnání výkonnosti jednotlivých trhů oproti odvětvím a akciím jiných trhů. Nejsilnější akcie mají tendenci vyššho růstu, nejslabší akcie mají tendenci k vyššímu poklesu.

REPO

Krátkodobá výpůjčka vládních dluhopisů a jejich prodej investorům. Obvykle na jeden den. Následuje zpětný odkup.

Research

Shromažďování informací a podkladů pro investiční rozhodnutí.

Resistence

Cenová úroveň, kde v minulosti investoři prodávali a cena tak začala klesat. Resistence klade odpor pohybu ceny vzhůru.

Resting order

Obchodní příkaz s podmínkou určité ceny.

Retail investor

Malý investor. Retailový investor. Jedinec, který nakupuje a prodává malé množství akcií pro svoji potřebu. Opakem jsou institucionální investoři.

Retracement

Pohyb ceny v opačném směru předchozího trendu.

Return on Assets ROA.

Procentuální údaj vyjadřující rentabilitu firmy. Počítá se vydělením příjmů za fiskální rok celkovými aktivy společnosti.

Return on Capital ROC.

Návratnost kapitálu. Poměrový ukazatel, který představují příjmy po zdanění vůči účetní hodnotě společnosti.

Return On Capital Employed

Návratnost investovaného kapitálu. Poměrový ukazatel, který měří ziskovost společnsoti a účinnost návratnosti investovaného kapitálu. ROCE = Zisk před úroky a zdaněním / vložený kapitál. Vloženým kapitálem se označuje součet vlastního kapitálu a dluhových závazků akcionářů = zjednodušeně celková aktiva – krátkodobé závazky.

Return On Invested Capital

Návratnost investovaného kapitálu. Představuje informaci o tom, jak dobře společnost využívá svůj kapitál ke generování zisku. Počítá se jako (Čisté příjmy – dividendy) / Celkový kapitál.

Return on Equity

Návratnost vlastního kapitálu. Výše čistého příjmu v procentech vlastního kapitálu. Představuje informaci o tom, jak veliký zisk generuje společnost s kapitálem akcionářů. ROE = Čistý zisk / Vlastní kapitál.

Return on Sales ROS.

Výnos z prodeje. Poměrový ukazatel, který se používá k vyhodnocení provozní efektivity společnosti. ROS = Čistý výnos / Prodeje.

Return on Total Assets

Poměrový ukazatel počítaný z velikosti příjmů a celkového majetku společnosti. Jde o měřítko efektivity využití firemního majetku.

Revaluation

Zhodocení měny v důsledku intervence centrální banky. Opakem je Devaluation.

Reverse Convertible

Akciový dluhopis.

Reverse split

Konsolidace akcií. Za několik akcií dostane investor jednu s cenou odpovídající součtu akcií.

Rising bottoms

Neschopnost cenného papíru vzrůst nad určitou úroveň ceny. Této úrovni říkáme resistence.

Risk

Pravděpodobnost vyjadřující, že investice skončí ztrátou.

Risk and Reward

Riziko a zisk. Vyššímu zisku odpovídá také vyšší riziko investice. Jde o základní investorské očekávání.

Risk management (řízení rizika)

Analýza výše rizika (velikosti možné ztráty) a stanovení optimální strategie, jak tomuto riziku čelit.

Risk-averse

Většina investorů se snaží vyhnout riziku, pokud se to odpovidajícícm způsobem nevyplatí. Pokud mají dvě investice stejný výnos, investoři budou preferovat tu s nižším rizikem. Riskantnější investice musí mít vyšší návratnost.

Rizikový kapitál (Venture capital)

Rizikový a rozvojový kapitál slouží k financování začínajících společností. Rizikový kapitál obvykle vstupuje do společnosti mezi 1 až 3 rokem a vystupuje po dvou až pěti letech, kdy prodává své podíly do rukou rozvojového kapitálu. Rozvojový kapitál pak obykle dovede společnost ke vstupu na burzu. Rizikový a rozvojový kapitál představuje dlouhodobou investici.

Řízení portfolia

Optimální plánovaní a výběr investic do cenných papírů, přihlížející jednak k očekávaným výnosům, jednak k riziku jednotlivých investic s cílem co nejúčinnějšího rozloženi investovaných částek.

Řízení rizika (Risk management)

Analýza výše rizika (velikosti možné ztráty) a stanovení optimální strategie, jak tomuto riziku čelit.

Rizikové fondy

Fondy rizikového kapitálu investují do nadějných firem, které hledají kapitál. Jde o rizikovější investici, proto fondy investují do většího počtu začínajících společností, tak aby ty úspěšné vyvážily ziskem ty krachující. Fondy rizikového kapitálu se zapojují také do řízení těchto firem a poskytují i nejrůznější know how.

RM-Systém (RMS)

Akciová společnost, která v Česjí republice organizuje trh s cennými papíry. Na trh smí přímo vstoupit libovolná osoba, která splní podmínky tržního řadu.

Rodina fondů

Větší množství fondů, které zastupuje jedna finanční společnost. Fondy jsou obvykle sloučeny do základních typů, jako dluhopisové, akciové, fondy peněžního trhu atd.

Roll-Over

Obchodní postup, během kterého je vypořádání obchodu přesunuto (přerolováno) na jiné budoucí datum. U futures představují náklady rozdíly cen v jednotlivých kontraktačních měsících. U forexu to představuje zaplacení nákladů na půjčku do obchodu a je dáno rozdílem úrokových měr obou měn. Úrokový diferenciál může být jak kladný, tak záporný.

Rozhodný den

Je den kdy má majitel cenného papíru právo na požitky plynoucí z držení tohoto cenného papíru (výplata dividendy, výplata kuponu, právo přednostně upsat nove cenné papíry, právo účasti na VH apod.).

Rozvíjející se trhy

Emerging markets.

Rozvojový kapitál

Rizikový kapitál.

Ručitel

Osoba zavazující se uspokojit pohledávky věřitele v případě, že tak neučiní dlužník.

Russell 2000

Akciový index zahrnující 2000 společností s malou tržní kapitalizací. Tento index je chápán jako představitel nových rozvíjejících se firem, které jsou citlivé na změnu ekonomických podmínek. Růst indexu je chápán jako prostedí ekonomicky příznívé, jeh pokles je chápán jako předstihový ukazatel budoucího ekonomického poklesu.

Růstové akcie

Společnosti, které se nacházejí v růstu, snaží se zaujmout podíl na trhu, obvykle své zisky investují do růstu a nevyplácejí dividendy. Jsou to akcie, od nichž se očekává nadprůměrný růst výnosů. Díky tomu mají zpravidla vyšší relativní tržní ohodnoceni než ostatní tituly na trhu. Mezi nejčastěji využívané ukazatele patři dynamika růstu zisku a obratu firmy, podobně jako i odhad růstu zisků v nejbližších třech letech.

Ředění investice (Average down)

Obchodník drží cenný papír ve ztrátě a přikupuje další akcie, aby se rychleji dostal na nulový zisk.


Podobná témata
dividendy, rating, fundamentální analýza, emerging markets, růstové akcie, russell 2000, rm systém, split, technické indikátory

Líbil se vám tento článek?
+0 / -0

Sdílejte článek na sociálních sítích
Odeslat článek e-mailem

Diskuze

V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.

Vstoupit do diskuze


Související články
Ilustrační obrázek

Tvorba vlastního AOS (5) – Deklarace a výpočet proměnných

14.02.2017 15:44 | Diskuze

V předchozím díle jsme si stanovili zadání pro tvorbu AOS, a tak nic nebrání začátku programování. Nejprve se zaměříme na deklaraci a výpočet proměnných.

Tvorba vlastního AOS (4) – Struktura programu

08.02.2017 15:39 | Diskuze

V tomto díle se podíváme na strukturu programu a také si nadefinujeme ukázkové zadání obchodní strategie, kterou budeme následně programovat.

Ilustrační obrázek

Tvorba vlastního AOS (3) – Základy programovacího jazyka MQL4

02.02.2017 15:56 | Diskuze

V dnešním díle si projdeme úplné základy programovacího jazyka MQL4, jež jsou nezbytné k budoucímu programování vlastních obchodních strategií.

Tvorba vlastního AOS (2) – Seznámení s MetaEditorem

27.01.2017 15:58 | Diskuze

V dnešním díle se seznámíme s editorem pro tvorbu obchodních strategií v prostředí platformy MetaTrader 4 a vytvoříme nový soubor pro účely následného naprogramování vlastního automatického obchodního systému (AOS).

Tvorba vlastního AOS (1) – Úvod do problematiky a smysl využití obchodního robota

23.01.2017 16:03 | Diskuze

Tento seriál se bude věnovat problematice tvorby vlastního AOS pro úplné začátečníky. Praktickým způsobem si postupně ukážeme, jak naprogramovat  vlastní obchodní myšlenku a vytvořit tak jednoduchý obchodní systém.

Ilustrační foto

Sázejte na cenový pohyb akcií Netflix, Amazon, a dalších

12.01.2017 15:25 | Diskuze

Pokud zrovna nevíme, jakým směrem se vydá cena akcie, můžeme použít techniku označovanou jako „straddle“, která spočívá v tom, že zadáte dva čekající příkazy jeden na růst a druhý na pokles okolo aktuální ceny. Pokud se jeden z nich aktivuje, ten druhý je zrušen. Nebo můžeme ke stejnému účelu použít opce.Čti více

Írán plánuje do poloviny dubna zvýšit těžbu ropy

Írán předpokládá, že do poloviny dubna zvýší těžbu ropy na čtyři miliony barelů denně. Během příštích pěti let pak hodlá uskutečnit 500 nových ropných vrtů a dosáhnout produkce 4,7 milionu barelů denně.

Ilustrační obrázek

Projeďte se s Elonem Muskem jeho Hyperloopem

Jestli je Hyperloop One jen utopie nebo realizovatelná vize, ukáže teprve budoucnost. Nám to každopádně nebrání v tom, abychom se nyní díky videu mohli tímto fenomenálním projektem třeba z Los Angeles do San Franciska nebo z Abu Dhabi do Dubaje projet. Pojďme na to.

Počet aktivních vrtů na ropu a zemní plyn v USA roste již pátý týden v řadě

Podle statistik společnosti Baker Hughes vzrostl počet aktivních vrtů na ropu a zemní plyn v USA v tomto týdnu o 10 na celkových 751.

Provozovatelé plynovodů z Polska a Slovenska získali dotace z EU na propojení svých sítí

Provozovatelé plynovodů z Polska a Slovenska Gaz System a Eustream získali od Evropské unie dotaci 108 milionů eur (2,9 miliardy Kč) na výstavbu propojení svých plynovodních sítí. Uvedl to polský státní provozovatel Gaz System.

Cena ropy na světových trzích dnes oslabuje v reakci na rostoucí zásoby

Ceny ropy v závěru týdne klesají, severomořský Brent ale zůstává nad hranicí 55 dolarů za barel.

Forex analytici MUFG předpokládají na USD/JPY v příštím týdnu postranní obchodování

Forex analytici Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ se ve své aktuální výzkumné zprávě blíže zaměřili na měnový páru USD/JPY.

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.