Ekonomický slovník

13.11.2015 12:15 | Redakce Web4Trader | Diskuze

A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / Y / Z

 

Accumulation (akumulace)

Hromadění akcií, komodit, nebo dalších investičních nástrojů investory. Jde o fázi, kdy investoři nakupují, ale také prodávají takovým způsobem, aby cena moc nevzrostla. Nicméně po sérii nákupů a prodejů jim zbude víc podkladového média než na začátku. Investoři se snaží nakoupit veliké množství podkladového média, aby měli co největší zisky až začne jeho cena růst. Jde také o to zamaskovat zájem na nákupu a odsát volné akcie z trhu. To nějakou dobu trvá. Investoři svými prodeji sráží cenu, aby se jim poté povedlo zakoupit co nejvíc na co nejnižší ceně. Když jsou z trhu odstraněny volné akcie, začne jejich cena růst a nastává fáze růstu. Opakem akumulace je distribuce.

Accumulate (akumulovat)

Investiční doporučeni pomalu dokupovat akcie.

Active market (aktivní trh)

Aktivní trh je likvidní a má veliký objem obchodů. Na aktivním trhu se pohybuje veliké množství obchodníků a prodeje a nákupy rychle nachází svůj protějšek. Čím je na trhu víc obchodníků, tím má obvykle menší rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou (spread).

Adaptive filter

Průměrování cen s důrazem na poslední hodnoty.

Administrátor

Fyzická nebo právnická osoba, která byla emitentem pověřena k zajištění výplaty výnosů plynoucích z vlastnictví cenného papíru, nebo k zajištění nezbytných úkonů pro vydání nové emise akcií.

Advance

Nárůst ceny. Druhá fáze cyklu akumulace – distribuce.

Advance-decline line (A/D)

Graf, který vznikne přičtením rozdílu rostoucích a klesajících akcií v obchodní seanci k rozdílu z minulých dní k minulému dni.

Adverse excursion

Velikost ztráty vzniklé pohybem ceny proti obchodní pozici.

ADX (Average directional movement index)

Technický indikátor vyvinutý J. W. Wilderem. Měří sílu tržního trendu. Hodnota ADX vyšší než 20 označuje velmi silný trend.

Akcie

Cenný papír. Vlastník akcie se může podílet na řízení společnosti, na jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.

Akcie v oběhu (Public float)

Počet akcií společnosti, které jsou v oběhu, tedy se účastní obchodování. Nejsou to akcie, které drží management, nebo hlavní podílníci, kteří kontrolují většinu akcií.

Akcionář

Majitel akcie nebo vice akcii. Vlastník akcie se může podílet na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.

Akciová společnost

Společnost, jejíž základní jmění je rozděleno mezi určitý počet akcii o jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za zavážky společnosti.

Akciový derivát (equity derivate)

Jde o finanční nástroj, jehož podkladovým médiem je akcie, nebo více akcií. Podkladovým médiem nejsou dluhopisy, futures komodit, ani deriváty měnového trhu. Může jít o akciové forwardy, akciové futures, akciové svapy, akciové opce. Nejpoužívanější jsou akciové opce.

Akciový fond

Investuje minimálně 66 % aktiv do akcii. Zbytek může investovat do dluhopisů

Akciový forward (equity forward)

Obchodní kontrakt, kterým investor za získání akcie k budoucímu datu, zaplatí dnešní cenu. Dodhodnutá cena se označuje jako forwardová cena.

Akciový futures (equity futures)

Obchodní kontrakt, kterým investor zakoupí akcie, které do jeho vlastnictví přejdou až v budoucnu, za aktuální cenu.

Akciový index

Akciový je portfolio vybraných akcií do indexu podle zastoupení jednotlivých akcií v indexu. Účelem je vytvořit charakteristický index, pro nejrůznější účely, například sektorové indexy, nebo sektory jednotlivých zemí, atd. Vývoj v tomto akciovém portfoliu převádí vývoj celého portfolia na jedno číslo, které lze dobře sledovat. Akciový index je v podstatě portfolio všech akcií zastoupených v indexu s množsvím, které dodržuje poměry v indexu. Nákupem indexové akcie investor kupuje zastoupení všech akcií stejně jako v indexu a se stejnými poměry.

Akciový swap (equity swap)

Kontrakt na nákup akcií (včetně dividend) k určitým datům v budoucnosti. Akciový plátceplatí akciovému příjemci dividendy a zvýšeni cen akcii nad pevnou částku. Akciový příjemce platí akciovému plátci snížení cen akcii pod pevnou částku.

Akontace

Jednorázový vklad, případně pravidelné měsíční vklady.

Aktivní trh (active market)

Aktivní trh je likvidní a má veliký objem obchodů. Na aktivním trhu se pohybuje veliké množství obchodníků a prodeje a nákupy rychle nachází svůj protějšek. Čím je na trhu víc obchodníků, tím má obvykle menší rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou (spread).

Akumulace (accumulation)

Hromadění akcií, komodit, nebo dalších investičních nástrojů investory. Jde o fázi, kdy investoři nakupují, ale také prodávají takovým způsobem, aby cena moc nevzrostla. Nicméně po sérii nákupů a prodejů jim zbude víc podkladového média než na začátku. Investoři se snaží nakoupit veliké množství podkladového média, aby měli co největší zisky až začne jeho cena růst. Jde také o to zamaskovat zájem na nákupu a odsát volné akcie z trhu. To nějakou dobu trvá. Investoři svými prodeji sráží cenu, aby se jim poté povedlo zakoupit co nejvíc na co nejnižší ceně. Když jsou z trhu odstraněny volné akcie, začne jejich cena růst a nastává fáze růstu. Opakem akumulace je distribuce.

Akumulovat (accumulate)

Investiční doporučeni pomalu dokupovat akcie.

Akvizice

Přátelské nebo nepřátelské převzetí fungujícího podniku nebo jeho časti.

Alert

Oznámeni či upozorněni, že dany cenný papír v portfoliu dosáhl cílové ceny.

Alfa koeficient

Koeficient, který měří rozsah, ve kterém akcie (cenný papír) překračuje nebo naopak nedosahuje návratnost při očekávané úrovni rizika. Investice s kladným alfa-koeficientem vykazuje větší návratnost. Záporný alfa-koeficient má nižší návratnost.

Alikvotní úrokový výnos

Cena časti následujícího kuponu (úroku za určité období), který naběhl od výplaty předchozího kuponu až do prodeje dluhopisu.

Alokace aktiv (Asset Allocation)

Investor rozdělí investiční prostředky mezi různé trhy za účelem diverzifikace a snížení rizika, případně za účelem očekávaných investičních výnosů.

American option (americká opce)

Mimoburzovní, nebo burzovní opce, kdy držitel opce má právo, nikoli však povinnost nakoupit podkladový cenný papír opce kdykoli během určitého období v budoucnu a to až do splatnosti opce. Opakem je evropská opce, která se vypořádává v okamžiku splatnosti opce.

Americká opce (american option)

Mimoburzovní, nebo burzovní opce, kdy držitel opce má právo, nikoli však povinnost nakoupit podkladový cenný papír opce kdykoli během určitého období v budoucnu a to až do splatnosti opce. Opakem je evropská opce, která se vypořádává v okamžiku splatnosti opce.

AMEX American Stock Exchange.

Druhá největší americká burza. Obchoduje hlavně akcie menších společností, které se nedostanou na burzu NYSE. Od roku 1998 je součástí burzy NASDAQ, obchoduje se však odděleně.

AML (anti-money laundering)

Opatření proti praní špinavých peněz. Zákonná úprava, požadavků a opatření, která mají za cíl omezit legalizaci peněz získaných nelegální činností.

Andělský investor (Bussiness angel)

Zkušený investor, který zpravidla investuje do začínajících nadějných společnstí. Obvykle poskytuje také rady, kontakty a know-how.

Anti-money laundering (AML)

Opatření proti praní špinavých peněz. Zákonná úprava, požadavků a opatření, která mají za cíl omezit legalizaci peněz získaných nelegální činností.

Anuitní splácení

Způsob splácení úvěru, kdy se po celou dobu trvání platí stálá výše splátky. Vzájemný poměr splácení úroků a jistiny se mění. Je to obvyklý způsob splácení u leasingových společností.

AOS (automatický obchodní systém)

Automatický obchodní systém. Robotický systém obchodování používaný zejména na forexu.

Appreciation

Zhodnocení. Pokud poptávka po měně roste, měna se zhodnocuje, posiluje.

Arbitráž

Využiti momentálního rozdílu cen stejných, nebo podobných finančních nástrojů na různých trzích za účelem zisku. Tyto cenové rozdíly vznikají v důsledku špatného přenosu informac, případně v důsledku rozdílných daňových či regulačních režimů. Příkladem je současný nákup a prodej stejného investičního nástroje na dvou různých trzích, nebo nákup derivátu na jednom trhu a prodej opačného derivátu na jiném trhu. Arbitráž je obchodování bez rizika, ale arbitrážní obchody velmi rychle vymažou cenové rozdíly.

Arbitrážní obchod

Nákup investičního média na jednom trhu a prodej na jiném trhu za účelem zisku.

Arms Index

Indikátor vyvinul Richard Arms. Označuje se také jako TRIN. Počítá se podle vzorce: TRIN = (Počet_rostoucích_akcií / Počet_klesajících_akcií) / (Objem_rostoucích_akcií / Objem_klesajících_akcií)

Vyhodnocování tohoto indikátoru je mírně kontraintuitivní. Hodnota menší než 1 znamená, že rostoucí akcie mají víc objemu než klesající a to je pro trh růstové znamení. Pokud je TRIN větší než 1, tak klesající akcie mají víc objemu a to je znamením pro pokles. TRIN je obvykle vyhlazen klouzavým průměrem. Zakreslování trendových čar do indikátoru pomáhá odhalit změny ve vývoji hybnosti trhu.

Ascending bottoms (vyšší cenová dna)

Jde o formaci technické analýzy, kdy každé následující cenové dno je vyšší, než to předchozí. Tato formace vyjadřuje rostoucí cenový trend.

Ascending tops

Vyšší maxima. Formace v cenových grafech, kdy následující vrchol je vyšší, než předchozí vrchol. Cena vytváří nová vyšší maxima. Tato formace je považována za prorůstovou a tedy příležitostí k nákupu.

Asked price (Nákupní cena)

Cena, za kterou investor pořizuje investiční instrument. V případě podílových fondů je to součet hodnoty podílu a vstupního poplatku. Pokud fond nemá vstupní poplatek je nákupní cena rovna prorejní ceně.

Asset allocation (Alokace aktiv)

Investor rozdělí investiční prostředky mezi různé trhy za účelem diverzifikace a snížení rizika, případně za účelem očekávaných investičních výnosů.

Ask

Cena, za kterou jsou prodejci ochotni prodávat své cenné papíry.

Ask Rate

Sazba, při které je investiční médium nabízeno k prodeji.

Asset management

Správa aktiv. Správa majetku klientů za účelem zhodnocení. Klient svěřuje péči o svůj majetek cizí osobě, nebo instituci.

At best

Instrukce pověřující makléře nakoupit na nejlepší ceně, kterou může získat.

At market order

Nákup, nebo prodej za aktuální cenu na trhu.

At the bell

Časový okamžik při otevření, nebo ukončení obchodování na burze. Zahájení obchodování se tradičně oznamuje údery na zvon. Stejně tak ukončení obchodování.

At the close

Objednávka (tržní, nebo limitní) uskutečněná při závěru obchodní seance.

At the opening order

Objednávka (tržní, nebo limitní) uskutečněná při otevření obchodní seance.

At-the-money

Opce, jejíž cena je přesně na hodnotě, kdy je shodná s cenou podkladového cenného papíru.

Auditor

Nezávislá právnická, nebo fyzická osoba, která kontroluje hospodaření společnosti a ověřuje účetní uzávěrku.

Automatické reinvestování výnosů

Podílové fondy umožňují dividendy opětovně reinvestovat do nákupu dalších podílů. Tím rychleji vzrůstá hodnota majetku investora. Využívá se matematiky působení složeného úročení.

Automatický obchodní systém (AOS)

Automatický obchodní systém. Robotický systém obchodování používaný zejména na forexu.

Average directional movement index (ADX)

Technický indikátor vyvinutý J. W. Wilderem. Měří sílu tržního trendu. Hodnota ADX vyšší než 20 označuje velmi silný trend.

Average down (ředění investice)

Obchodník drží cenný papír ve ztrátě a přikupuje další akcie, aby se rychleji dostal na nulový zisk.

Average true range

Velikost maximální a minimální ceny v příslušném dni nebere do úvahy skok v ceně oproti minulému časovému období. ATR se počítá podle vzorce Max(high[i], close[i-1]) - Min(low[i], close[i-1]. Skok v ceně je tak započítán do celkové velikosti cenového pohybu. ATR lze vyhladit klouzavým průměrem.

Average up

Přikupování dalších akcií, přičemž cena akcií od první investice vzrostla.

Ážio

Rozdíl mezi cenou emise a jmenovitou hodnotou akcie pokud je cena emise vyšší, než jmenovitá hodnota.

 


Podobná témata
arbitráž, opce, automatické obchodní systémy, akcionář, americká opce, amex, auditor, technické indikátory, podílové fondy, praní špinavých peněz, akcie, burzovní trhy a indexy

Líbil se vám tento článek?
+0 / -0

Sdílejte článek na sociálních sítích
Odeslat článek e-mailem

Diskuze

V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.

Vstoupit do diskuze


Související články
Ilustrační foto

Sázejte na cenový pohyb akcií Netflix, Amazon, a dalších

12.01.2017 15:25 | Diskuze

Pokud zrovna nevíme, jakým směrem se vydá cena akcie, můžeme použít techniku označovanou jako „straddle“, která spočívá v tom, že zadáte dva čekající příkazy jeden na růst a druhý na pokles okolo aktuální ceny. Pokud se jeden z nich aktivuje, ten druhý je zrušen. Nebo můžeme ke stejnému účelu použít opce.

Jak na forex obchodování

18.11.2016 15:10 | Diskuze

Deset doporučení, které byste měli znát, pokud se chcete vyhnout těm největším rizikům na forexu.

Fondy kvalifikovaných investorů – dostupnější a stále populárnější

15.11.2016 15:37 | Diskuze

Nemovitosti byly a vždy budou oblíbenou součástí investičního portfolia, a to i díky své odolnosti vůči výkyvům na kapitálovém trhu i inflaci. Ne nadarmo se říká, že je nemovitost uchovatelem hodnoty.

Jak koupit akcie?

14.11.2016 15:21 | Diskuze

Desatero technické analýzy pro začátečníky aneb jak obchodovat na burze.

P2P půjčky, o co vlastně jde?

21.10.2016 12:11 | Diskuze

Portály provozující P2P (peer-to-peer) půjčky umožňují propojení dlužníků a věřitelů bez účasti banky jakožto prostředníka, takové lidové půjčky. Dle teorie se díky neúčasti banky sníží celkové náklady, poněvadž není potřeba pokrýt výdaje na velké množství zaměstnanců, nájem prostor apod., jelikož v drtivé většině je P2P tržiště provozováno online.

Jak koupit akcie. Průvodce začátečníka

17.10.2016 14:11 | Diskuze

Koupit akcie je snadné, ovšem vydělávání peněz na akciích zas tak jednoduché není. Nabízíme pět jednoduchých kroků, jak koupit akcie, resp. jak obchodovat na burze, i když jste to nikdy nedělali.Čti více
Ilustrační foto

Saudi Aramco zvládá nahrazovat stará ropná pole novými, nyní jich má v provozu 220

Saúdskoarabská ropná a plynárenská společnost Saudi Aramco provozuje asi 220 vrtných souprav díky pokračujícím investicím do kapacity navzdory nízkým cenám ropy.

Americké akcie v den nástupu nového prezidenta USA mírně posílily

Americké akciové trhy v den inaugurace nového prezidenta Donalda Trumpa mírně zpevňovaly a během dne ztratily jen malou část počátečních zisků.

Gazprom zprovozní další dva ropné vrty za polárním kruhem

Zatímco západní energetické společnosti si stále nejsou jisté, zda se těžba ropy ve ztížených arktických podmínkách vyplatí, ruská společnost Gazprom zde navyšuje počty svých ropných plošin.

Počet aktivních ropných vrtů v USA v tomto týdnu vzrostl o 29

Poslední údaje společnosti Baker Hughes o těžbě ropy v USA vypovídají o skokovém navýšení počtu aktivních ropných vrtů.

Inaugurace Donalda Trumpa dnes na americkém dolaru nepřinesla výraznější pohyby

Americký dolar zůstal v den inaugurace nového prezidenta Donalda Trumpa po výrazných pohybech během týdne bez větších změn.

Nejasná zpráva o dalším vývoji amerického dolaru podle forex analytiků BofA Merrill Lynch

Na jedné straně slova prezidenta Donalda Trumpa, na straně druhé výroky předsedkyně FEDu, Janet Yellenové. Forex obchodníci se tento týden museli smířit s rozporuplnými signály ohledně dalšího vývoje amerického dolaru, tvrdí analytici BofA Merrill Lynch.

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.