Fundamentální analýza

Základem jakéhokoli ekonomického směru je snaha porozumět ceně a jejímu vývoji v čase. Když chceme vědět, jak se bude vyvíjet cena, měli bychom mít představu o tom, co všechno na cenu má vliv a jak silný. V průběhu minulých dvou století byly nashromážděny poznatky o fungování trhů a o tom, jak reálná ekonomika reagovala na nejrůznější i nejhrůznější ekonomické teorie. Základním poznatkem je, že jakmile se do ekonomického systému začnou vpravovat nejrůznější ideologické představy, přestává ekonomický růst a nastupuje stagnace, nebo pokles...více

Úvod do fundamentální analýzy | Makroekonomická fundamentální analýza | Mikroekonomická fundamentální analýza | Věci, které hýbou cenou | 

Všechna témata  

Ovládnout fundamentální analýzu lze pouze kombinací kvalitní praxe a samozřejmě znalostmi alespoň základních pouček, která najdete v námi zpracovaných tématech. Pokud jste si vše nastudovali a chcete si své znalosti otestovat, můžete využít naše online testy:

 

Fundamentální analýza - obtížnost 1

Fundamentální analýza - obtížnost 2

Fundamentální analýza - obtížnost 3

Fundamentální analýza - obtížnost 4 (dosud nevydáno)

Fundamentální analýza - obtížnost 5

 

Plnit testy mohou pouze registrovaní uživatelé. Více informací zde.

Fundamentální analýza

Ilustrační foto

Úvěrové podmínky v eurozóně se v Q1 17 zlepšily

Dnes by na trhu mohly panovat dozvuky francouzských prezidentských voleb, protože ekonomický kalendář je do velké míry prázdný. Prodeje nových domů v USA by měly vykázat solidní čísla. Úvěrové podmínky v eurozóně by mohly i překvapit vyšším růstem, jak naznačuje vývoj ekonomiky.


Otestuj se! Co víš o fundamentální analýze? 

Jsi nebo ?

Co zkoumá fundamentální analýza?

a) Cenové grafy
b) Všechny ekonomické faktory, které mají vliv na cenu
c) Feynmanovy diagramy
d) Betheúv cyklus

Celková úspěšnost splnění tohoto testu: 47%
3% uživatelů odpovědělo správně 10 otázek, 0% odpovědělo správně 9 otázek, 22% odpovědělo správně 8 otázek.


Související články

Tři efektivní způsoby výběru akcií v prostředí s nízkým růstem

Pokud chcete v tomto roce investovat do akcií, budete mít zřejmě potíže s výběrem akcií. Šest let trvající růstový trh se totiž dostal do fáze, kdy si mnoho obchodníků začíná uvědomovat, že by se přeci jen hodila nějaká ta menší korekce. Menší znamená tak do 10 %.

Finanční ukazatele

 

Příjmy (Income)

Příjmy jsou veškeré finanční toky přijaté za jednotku času. Obvykle rok. Růst příjmů obvykle znamená růst zisků a to má za následek růst akcií. Pokud se růst příjmů nepromítá do růstu ziskovosti, může jít o předstihový signál budoucího vývoje. Stejně tak pokud se pokles příjmů neprojeví v poklesu ziskovosti, může to znamenat, že společnost je zdravá.

Čistý zisk = Celkové příjmy - celkové výdaje

Net Income  = Total Revenue - Total Expenses

 

Tržby (Sales)

Prodeje znamenají výměnu zboží, nebo služeb společnosti za peníze. Růst, nebo pokles prodejů vypovídá o tom, jak si společnost vedla ve sledovaném období. Růst prodejů by se měl promítnout do růstu zisků. Růst zisků se promítá do růstu cen akcie.

Tržby můžeme také udávat jako procentuální vyjádření příjmů společnosti z prodeje zboží a služeb za sledované období. Sledujeme, jak se zvýšily (snížily) prodeje oproti poslednímu čtvrtletí, případně jak se zvýšily prodeje za posledních 5 let.

Důležitým faktorem je také přepočítaná hodnota tržeb na jednu akcii (Sales Per Share). Výpočet provádíme takto:

Tržby na akcii = (Tržby- Slevy a vrácené zboží) / akcie v oběhu

Sales Per Share = (Sales - Discounts and Returns)/Shares Outstanding

 

Návratnost aktiv (Return on Assets - ROA)

Tento indikátoru ukazuje, jak je společnost zisková vzhledem k velikosti svého majetku. Tento poměr nám dává představu o tom, jak je management společnosti úspěšný v tvorbě zisku v rámci svých aktiv. Počítá se z ročních výnosů a celkového majetku. Například, pokud společnost má 100.000 dolarů v celkových aktivech a generuje 5.000 dolarů čistého příjmu, jeho ROA je 5.000 / 100.000 = 0,05 nebo 5%.

ROA se liší podle odvětví, ale obecně platí, že čím vyšší je ROA, tím lépe. Padající ROA je téměř vždy problém, ale investoři a analytici by měli mít na paměti, že ROA nepočítá s nesplacenými závazky a může indikovat na vyšší úroveň zisku, než ve skutečnosti je.

ROA = Čistý příjem / Aktiva celkem

ROA = Net Income / Total Assets

 

Návratnost vlastního kapitálu (Return on Equity – ROE)

Měří efektivitu společnosti v poměru k množství kapitálu. ROE je míra efektivity. Rostoucí ROE naznačuje, že společnost se zvyšuje schopnost generovat zisk bez potřeby velkého množství kapitálu. Odhaluje, jak velký zisk podnik generuje s penězi akcionářů. Jinými slovy, čím vyšší ROE, tím lépe. Padající ROE je obvykle problém.

Je však důležité poznamenat, že v případě, že hodnota vlastního kapitálu klesá, ROE jde nahoru. Takže, odpisy a zpětné odkupy akcií mohou uměle ROE zvýšit. Stejně tak vysoká úroveň zadlužení může uměle zvýšit ROE, čím větší dluh společnost má, tím má méně vlastního kapitálu a tím vyšší je jeho ROE.

Některá odvětví mají tendenci mít vyšší výnosy z vlastního kapitálu, než ostatní. Jako výsledek, srovnání návratnosti vlastního kapitálu jsou obecně nejvýznamnější komparace v rámci stejného odvětví.

ROE = Čistý příjem / Vlastní kapitál

ROE = Net Income/Shareholders' Equity

 

Návratnost investic (Return on Investnment – ROI)

Návratnost investic měří efektivitu investice. Číslo znamená, kolik procent z investice se vrátí každý rok. Při návratnosti investic 25 % se celá investice vrátí za 4 roky. Počítá se podle vzorce:

ROI = (Čistý zisk / Investiční náklady) x 100

ROI = (Výnos z investice – Náklady na investice / Investiční náklady) 

ROI = (Gain from Investments – Cost of Investments) / Cost of Investment

ROI = (Net Profit / Cost of Investment) x 100

 

Hrubá marže (gross margin)

Hrubá marže představuje procento celkových příjmů z prodeje, které si společnost zachová po vynaložení přímých nákladů spojených s výrobou zboží a služeb. Vyjadřuje procentuální úspěšnost zhodnocení prodeje zboží. Čím větší marže tím lepší pro zisky společnosti.

Hrubá marže = (Příjmy – Náklady na prodané zboží) / Příjmy

Gross Margin = (Revenue – Cost of Goods Sold) / Revenue

 

Provozní marže (operating margin)

Provozní marže měří velikost nákladů společnosti na výrobu zboží, nebo poskytování služeb. Společnost pro výrobu musí nakupovat suroviny, vyplácet mzdy, platit fixní i provozní náklady, úroky, splácet dluhy, atd. Z výše provozní marže se zjišťuje, jak veliký zisk společnost generuje ze své výroby. Provozní marže je měřítkem ziskovosti. Ukazuje, kolik zbude z každého dolaru příjmů po započtení provozních nákladů a nákladů na prodané zboží.

Provozní marže = Provozní zisk / příjmy

Provozní marže = Provozní výnosy / čistí tržby

Operating Margin = Operating Earnings / Revenue

Operating Margin = Operating Income / Net Sales

 

Zisková marže (profit margin, net profit margin)

Vyjadřuje, jak veliký zisk přinese společnosti jeden vynaložený dolar.

Zisková marže = (Celkové tržby - Celkové náklady) / Celkové tržby

Profit Margin = (Total Sales - Total Expenses) / Total Sales

Obchodní investice pomocí SWOT analýzy

SWOT analýza může být užitečným pomocníkem při ohodnocení a sledování investice do cenných papírů. Zkratka představuje počáteční písmena slov „Strengths, Weaknesses, Opportunities a Threats.“ V českém překladu Silné stránky Slabé stránky, Příležitosti a Hrozby. SWOT analýzu uvedl v život Albert Humphrey v šedesátých letech minulého století. Během času se stala SWOT analýza nedílnou částí v řízení investičního podnikání a ohodnocování investic.

SWOT analýza se obvykle používá pro oceňování investic, pro plánování rozdělení firem i pro oceňování celých odvětví. Poskytuje investorům dobrý pohled na výhody a nevýhody oceňované společnosti a její postavení na trhu.

Valuační a poměrové ukazatele

 

Tržní kapitalizace (market capitalization)

Velikost tržní kapitalizace se počítá vynásobením počtu akcií a jejich ceny. Podle velikosti tržní kapitalizace je společnost zařazena do některé z velikostních tříd. Akciové společnosti zařazujeme mezi malé (Small Cap), 300 milionů až 2 miliardy USD, střední (Mid Cap), 2 až 10 miliard USD a velké (Large Cap, Big Cap), větší než 10 miliard USD. Velmi malé společnosti zařazujeme do třídy desetníkových akcií – penny stocks.

Investování do jednotlivých tříd velikostí má své výhody a nevýhody. Výhodou desetníkových akcií jsou nenadálá vysoká zhodnocení o desítky až stovky procent, takže jsou často tyto akcie drženy ze spekulativních důvodů. Nevýhodou je malá likvidita a stejně tak vysoké riziko propadu. Small Cap mají největší potenciál svojí výkonností porazit celkový trh. Mnoho akciových fondů je omezeno v nákupech akcií malých společností. Získání většího podílu je nutno nahlásit americké Komisi pro cenné papíry (SEC) a to odrazuje akciové fondy od nákupů. Výhodou malých společností je, že obvykle prodělávají fázi svého rychlého růstu a to s sebou nese lepší výkonnost než celkový trh. Nevýhodou je, že při prvních známkách ekonomického zpomalování se investoři těchto akcií zbavují jako první.

 

Účetní hodnota na akcii (book value/share)

Účetní hodnota na akcii představuje hodnotu majetku společnosti, který náleží jedné akcii po prodeji všeho majetku a odečtení všech závazků. Teoreticky by se měla účetní hodnota společnosti na akcii krýt s cenou akcie. Porovnáním účetní hodnoty společnosti s tržní kapitalizací dává základní pohled na to, zda je společnost nadhodnocená, nebo podhodnocená.

Samotná účetní hodnota se dá vypočítat jako:

Účetní hodnota = celková aktiva - nehmotná aktiva - pasiva

Book value = total assets - intangible assets – liabilities

 

Zisk, zisk na akcii (earnigs per share - EPS)

Zisk společnosti je nejdůležitější sledovanou makroekonomickou veličinou. Pro potřeby investorů je nejdůležitější zisk na akcii, EPS. Když roste zisk, roste i celková hodnota společnosti a roste i cena akcií, protože akcie představuje podíl na hodnotě společnosti. To však platí jen pro velmi dlouhodobé investiční horizonty. Na cenu akcie působí i mnoho jiných vlivů, jako je očekávání budoucího vývoje a vnější ekonomické podmínky. Z dlouhodobého hlediska je však velikost zisku a cena akcie velmi silně korelována.

Nicméně když společnost uveřejní zisk za poslední čtvrtletí, je hodnota zisku sledovanou veličinou, která pohne cenou akcie. Důležitější než celkový zisk společnosti je zisk na akcii. Může se stát, že ačkoli celkový zisk klesá, zisk na akcii v důsledku politiky zpětného odkupu akcií roste. Investoři vidí růst zisku na akcii a investují, i když se zisky celkově snížily. Důležitost zisku se promítá i do nejsledovanějšího poměru P/E - cena akcie / zisk na akcii.

Existuje mnoho údajů, které vyjadřují zisk na akcii. Většinou se liší sledovaným časovým obdobím. Období posledních 12 měsíců se označuje zkratkou „ttm - trailing twelve months“. Můžeme sledovat zisk v tomto roce, v tomto čtvrtletí, odhadovat zisk v příštím roce, v příštím čtvrtletí, v minulých pěti letech, odhadovat zisk v následujících pěti letech, sledovat růst zisku ze čtvrtletí na čtvrtletí atd. Můžeme sledovat zisk v hodnotě měny, nebo růst v procentech.

Vzorce:

EPS = Celkové zisky / Celkový počet emitovaných akcií (průměr za poslední rok)

EPS = Total Earnings / Total Common Shares Outstanding (trailing twelve months)

EPS = (Čisté příjmy – Dividendy z prioritních akcií) / Průměrný počet emitovaných akcií

EPS = (Net Income – Dividends on Prefered Stocks) / Average Outstanding Shares

 

Poměr cena akcie / zisk na akcii (price to earnings ratio - P/E)

Poměr cena akcie / zisk na akcii je po velikosti zisku nejsledovanějším mikroekonomickým údajem. Počítá se z ceny akcie a z ročního zisku. Pokud je zisk záporný, P/E se neuvádí. Slouží pro základní orientaci toho, jestli je cena akcie nadhodnocená, nebo podhodnocená. P/E na úrovni 15 bývá často považováno za hranici která odděluje podhodnocené akcie (P/E < 15) od nadhodnocených (P/E > 15). Obecné doporučení zní nakupovat akcie s P/E < 15. To je ovšem jen zjednodušující doporučení vytržené z kontextu. Některé sektory mají obecně vyšší P/E než jiné, proto je nutné provádět komparativní analýzu pouze v daném sektoru. Z tohoto pohledu může být tedy hranice 15 zavádějící.

Nejprve je potřeba se podívat na možnosti, jakým způsobem lze chápat poměr P/E. Definice je jasná a vychází z matematiky. Vydělíme cenu akcie průměrným ročním ziskem na akcii a vyjde nám číslo. Číslo pak můžeme chápat ve dvojím významu. Prvním je návratnost investice. Když si koupíme jednu akcii, tak se nám cena akcie zaplatí z ročního zisku na akcii za tolik let, kolik je velikost P/E. Když bude P/E = 15, tak se nám jedna akcie zaplatí za 15 let.

Druhou možností, jak chápat číslo P/E je když si položíme otázku, kolikrát víc jsme ochotni zaplatit za jednoroční zisk společnosti. V případě P/E = 15 jsme ochotni za jednoroční zisk společnosti zaplatit 15 krát víc peněz, resp. Jsme ochotni zaplatit 15 dolarů na 1 dolar zisku. Proto se někdy poměru P/E říká násobek zisku.

Samotná velikost P/E ovšem není pro rozhodování o investici do akcie dostatečná. Mnohem důležitější je průměrná velikost růstu ziskovosti. Pokud poroste zisk jedné společnosti rychlostí 10 % ročně a druhé společnosti 30 % ročně, tak první společnost se za 5 let zhodnotí o 61 %, druhá společnost o 271 %. Ještě dramatičtější to bude za 10 let. První společnost se zhodnotí o 160 %, druhá společnost se zhodnotí o 1280 %. Může za to matematické působení složeného úroku.

Když budeme uvažovat, že první společnost má P/E = 10 a druhá společnost P/E = 20, tak za předpokladu, že se P/E nebude měnit (akcionáři budou obě společnosti oceňovat pořád stejně), pak při výše zmiňovaných růstech o 10 a 30 % by měla být po pěti letech cena akcie první společnosti o 61 % větší u druhé společnosti o 135 % větší, což je dvakrát víc než 61 % první společnosti.

Když se tedy společnost obchoduje za $60 a zisk na akcii je za poslední rok $4,5 můžeme pak spočítat P/E jako 60 / 4,5.

P/E nám tedy dává vodítko k ocenění hodnoty společnosti, ale mnohem důležitější je velikost nárůstu průměrného ročního zisku.

Vzorce:

P/E = Aktuální cena akcie / Zisk na akcii (EPS)

P/E = Průměrná cena akcie / Čistý příjem na akcii

(P/E) = Market value per share / Earnings Per Share

 

Budoucí poměr P/E (forward P/E)

Měří poměr P/E ze současné ceny a odhadovaného zisku pro další období (rok). Když budoucí zisky mají růst, bude vycházet budoucí poměr P/E číselně menší, než z aktuálních zisků.

Budoucí P/E = Aktuální cena akcie / Odhadované příjmy na akcii

Fwd P/E = Market value per share / Expected Earnings Per Share

 

Poměr P/E / odhadovaný zisk na akcii (Price to Earnings to Grow - PEG)

Tento poměr bere do úvahy budoucí růst zisků a zkoumá, jak se změní hodnota akcie, pokud započítáme budoucí růst. PEG měří hodnotu P/E oproti budoucímu 3 až 5 letému odhadovanému růstu zisku. PEG má tedy větší vypovídající hodnotu než P/E. Akcie s PEG v rozmezí 0,1 až 0,9 se považují za levné. Kamenem úrazu je, že PEG počítá s budoucími odhady růstu, které generují fyzické osoby, analytici a ti se velmi častou pletou. Má-li společnost P/E 20 a roční odhadovaný růst je 10% pak PEG je 2.

PEG = (P/E) / Roční růst EPS

PEG Ratio = Price-to-Earnings Ratio / Annual Earnings Per Share Growth

 

Poměr cena akcie / prodeje (Price to Sales Ratio - P/S)

Poměr ceny akcie a prodejů (příjmů) vyjadřuje, jak cena akcie odráží příjmy. Používá se jako náhradní údaj v případě, že je společnost ve ztrátě, protože v takovém případě se neuvádí poměr P/E. Uvádí se, že P/S nižší než 1 připadá na levné společnosti a P/S větší než 5 na předražené. Opět je nutné provádět komparaci uvnitř sektoru a nezapomenout, že některé sektory mají obecně vyšší P/S jako např. technologie.

P/S = Cena akcie / Roční čisté tržby na akcii

P/S = Price Per Share / Annual Net Sales Per Share

 

Poměr cena akcie / účetní hodnota (price to book ratio - P/B)

Poměr ceny akcie k účetní hodnotě společnosti počítaný z aktuální ceny akcie a účetní hodnoty za poslední čtvrtletí. Nižší hodnota P/B znamená, že je buď společnost podhodnocená, nebo je s fundamentálními ukazateli společnosti něco špatně. P/B není také vhodný pro firmy s velkými výdaji na výzkum a vývoj, nebo pro posuzování firem s vysokou úrovní vlastnictví nemovitého majetku nebo jiných fixních aktiv.

P/B = Aktuální cena akcie / (Celkový majetek – celkové závazky)

P/B = Aktuální cena akcie / (Celkový kapitál / Celkový počet emitovaných akcií)

Účetní hodnota = (Celkový majetek – celkové závazky) = Majetek akcionářů

P/B =  Stock Price / Book Value per share

 

Poměr cena akcie / hotovost na akcii (price to cash flow ratio - P/CF)

Používá se k ocenění akcií společnosti ve srovnání s množstvím cash flow, které generuje. P/CF nabízí investorům lepší pohled na hodnoty dané společnosti, než je P / E poměr, protože používá jmenovatele, který vylučuje vliv odpisů a účetní rozdíly týkající se odpisů. Ukazuje kolik peněz firma generuje vzhledem k ceně akcie. P/CF se může opět značně lišit mezi odvětvími.

Předpokládejme, že společnost XYZ má cenu akcií $5 a má 10 milionů akcií v oběhu. V loňském roce, společnost generovala $3 miliony cash flow. Pomocí vzorce výše, můžeme vypočítat poměr P / CF Společnost XYZ jako:

Cena na Cash Flow = $5 / (3.000.000 dolar / 10.000.000) = 16,6

P/C = Aktuální cena akcie / (hotovost /vydané akcie)

P/C = Price per share / (Cash flow / Shares outstanding)

 

Poměr cena akcie / volná hotovost (P/FCF)

Jde o poměr ceny akcie k úrovni průměrné roční volné hotovosti (cash flow). Používá se k ohodnocení jak je společnost schopna uspokojovat své krátkodobé závazky.

P/FCF = Aktuální cena akcie / Cash Flow na akcii

P/FCF = Tržní kapitalizace / Volná hotovost

P/FCF = Market Capitalization / Free Cash Flow

 

Poměr krátkodobých dluhů (quick ratio)

Jde o indikátor krátkodobé likvidity společnosti. Měří se schopnost společnosti uspokojit krátkodobé závazky společnosti z likvidního majetku společnosti. Čím větší číslo, tím lépe pro společnost.

Poměr krátkodobých dluhů = (Oběžný majetek - Zásoby) /Krátkodobé závazky

Quick ratio = (Current assets  Inventory) / Current Liabilitiesy

 

Aktuální poměr dluhů (current ratio)

Vyjadřuje schopnost společnosti platit své krátkodobé závazky.

Aktuální poměr dluhů = Oběžný majetek / Krátkodobé závazky

Current Ratio = Current Assets  / Current Liabilities

 

Výše závazků vzhledem ke kapitálu (debt to equity ratio)

Měří výši závazků společnosti vzhledem k účetní hodnotě společnosti. Vyjadřuje jak veliký poměr dluhů a kapitálu potřebuje společnost ke svému provozu.

Výše závazků vzhledem ke kapitálu = Celkový dluh / Celkový vlastní kapitál

 Debt-to-Equity Ratio = Total Debt / Total Equity

 

Výše dlouhodobých závazků vzhledem k majetku (long term debt  to total asset ratio equity)

V tomto případě jde o aktiva korporace, které jsou financována pomocí úvěrů a finančních závazků, které trvají více než jeden rok. Poměr poskytuje obecný pohled schopnosti plnit finanční požadavky na nesplacených úvěrech. Meziroční pokles v této metrice naznačuje, že společnost se postupně stává méně závislá na dluhu, který podporuje její podnikání.

Dlouhodobé závazky = Dlouhodobé závazky / Celková aktiva

Long term debt to total asset ratio = long term debt / total assets 

 

Makroekonomie v základním pojetí

Nejdůležitějším úkolem makroekonomické analýzy je zjistit v které fázi hospodářského cyklu se ekonomika nachází. Hospodářský cyklus prochází čtyřmi fázemi: oživení, růst, vrchol, pokles recese. Ve které fázi se ekonomický cyklus nachází, se zjišťuje sledováním fiskální a měnové politiky, makroekonomických údajů a sledováním vnějších šoků.

Obecná charakteristika

Na vývoj ekonomiky mají vliv makroekonomická data, jako je nezaměstnanost, HDP, inflace, důvěra spotřebitelů atd. Nicméně pokud chceme ocenit jednotlivé akciové společnosti, tak to nestačí. Akcie jednotlivých firem si žijí svým vlastním životem, který může být zcela odlišný od vývoje celého trhu.Čti více

Společnost Fresenius posílila své portfolio výroby generik dvěma akvizicemi

Německá farmaceutická firma Fresenius SE & Co. KGaA (FRE.XE) oznámila dvě akvizice v celkové hodnotě více než pět miliard dolarů.

Ilustrační foto

Hospodářské výsledky Volvo: Nečekaně vysoký provozní zisk

Čtvrtletní provozní zisk výrobce nákladních aut Volvo se zvýšil více, než se čekalo. Stoupl na sedm miliard švédských korun (19,5 miliardy Kč) z loňské 4,5 miliardy za stejné období. Vyplývá to z dnešního prohlášení podniku. A

Ilustrační foto

Dobrá nálada na akciových trzích poslala index Nasdaq na nový rekord

Americké akciové trhy na úvod týdne výrazně vzrostly a index trhu Nasdaq vystoupil na nový rekord. Investorům se po výhře centristy a favorita trhů Emmanuela Macrona v prvním kole francouzských prezidentských voleb ulevilo.

Ilustrační obrázek

Top onkologické léky a akcie roku 2017

Akcie biotechnologických společností jsou notoricky riskantními podniky. Výsledky biotechnologických firem jsou nejisté a často ve finále horší, než trhy očekávaly. Některým biotechnologickým společnostem se ale podaří na trhu prorazit a sklidit za to obrovský úspěch. Investoři pak vydělají velké peníze.

Známí shortaři z Citron Research útočí na akcie online prodejce nábytku Wayfair. Brzy bude čelit konkurenci ze strany Amazon

Analytici Citron Research doporučují prodat akcie Wayfair Inc. již od roku 2015, nyní však jejich nápor nabral na intenzitě.

Chystají se Albertsons Companies Inc. nabídnout své akcie v rámci IPO?

Dnešní informace ohledně jednání o akvizici Whole Foods Market ze strany Albertsons Companies Inc. mohou naznačovat blížící se IPO, jsou přesvědčeni někteří analytici.

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.