Valuační a poměrové ukazatele

09.11.2015 14:45 | Redakce Web4Trader | Diskuze

 

Tržní kapitalizace (market capitalization)

Velikost tržní kapitalizace se počítá vynásobením počtu akcií a jejich ceny. Podle velikosti tržní kapitalizace je společnost zařazena do některé z velikostních tříd. Akciové společnosti zařazujeme mezi malé (Small Cap), 300 milionů až 2 miliardy USD, střední (Mid Cap), 2 až 10 miliard USD a velké (Large Cap, Big Cap), větší než 10 miliard USD. Velmi malé společnosti zařazujeme do třídy desetníkových akcií – penny stocks.

Investování do jednotlivých tříd velikostí má své výhody a nevýhody. Výhodou desetníkových akcií jsou nenadálá vysoká zhodnocení o desítky až stovky procent, takže jsou často tyto akcie drženy ze spekulativních důvodů. Nevýhodou je malá likvidita a stejně tak vysoké riziko propadu. Small Cap mají největší potenciál svojí výkonností porazit celkový trh. Mnoho akciových fondů je omezeno v nákupech akcií malých společností. Získání většího podílu je nutno nahlásit americké Komisi pro cenné papíry (SEC) a to odrazuje akciové fondy od nákupů. Výhodou malých společností je, že obvykle prodělávají fázi svého rychlého růstu a to s sebou nese lepší výkonnost než celkový trh. Nevýhodou je, že při prvních známkách ekonomického zpomalování se investoři těchto akcií zbavují jako první.

 

Účetní hodnota na akcii (book value/share)

Účetní hodnota na akcii představuje hodnotu majetku společnosti, který náleží jedné akcii po prodeji všeho majetku a odečtení všech závazků. Teoreticky by se měla účetní hodnota společnosti na akcii krýt s cenou akcie. Porovnáním účetní hodnoty společnosti s tržní kapitalizací dává základní pohled na to, zda je společnost nadhodnocená, nebo podhodnocená.

Samotná účetní hodnota se dá vypočítat jako:

Účetní hodnota = celková aktiva - nehmotná aktiva - pasiva

Book value = total assets - intangible assets – liabilities

 

Zisk, zisk na akcii (earnigs per share - EPS)

Zisk společnosti je nejdůležitější sledovanou makroekonomickou veličinou. Pro potřeby investorů je nejdůležitější zisk na akcii, EPS. Když roste zisk, roste i celková hodnota společnosti a roste i cena akcií, protože akcie představuje podíl na hodnotě společnosti. To však platí jen pro velmi dlouhodobé investiční horizonty. Na cenu akcie působí i mnoho jiných vlivů, jako je očekávání budoucího vývoje a vnější ekonomické podmínky. Z dlouhodobého hlediska je však velikost zisku a cena akcie velmi silně korelována.

Nicméně když společnost uveřejní zisk za poslední čtvrtletí, je hodnota zisku sledovanou veličinou, která pohne cenou akcie. Důležitější než celkový zisk společnosti je zisk na akcii. Může se stát, že ačkoli celkový zisk klesá, zisk na akcii v důsledku politiky zpětného odkupu akcií roste. Investoři vidí růst zisku na akcii a investují, i když se zisky celkově snížily. Důležitost zisku se promítá i do nejsledovanějšího poměru P/E - cena akcie / zisk na akcii.

Existuje mnoho údajů, které vyjadřují zisk na akcii. Většinou se liší sledovaným časovým obdobím. Období posledních 12 měsíců se označuje zkratkou „ttm - trailing twelve months“. Můžeme sledovat zisk v tomto roce, v tomto čtvrtletí, odhadovat zisk v příštím roce, v příštím čtvrtletí, v minulých pěti letech, odhadovat zisk v následujících pěti letech, sledovat růst zisku ze čtvrtletí na čtvrtletí atd. Můžeme sledovat zisk v hodnotě měny, nebo růst v procentech.

Vzorce:

EPS = Celkové zisky / Celkový počet emitovaných akcií (průměr za poslední rok)

EPS = Total Earnings / Total Common Shares Outstanding (trailing twelve months)

EPS = (Čisté příjmy – Dividendy z prioritních akcií) / Průměrný počet emitovaných akcií

EPS = (Net Income – Dividends on Prefered Stocks) / Average Outstanding Shares

 

Poměr cena akcie / zisk na akcii (price to earnings ratio - P/E)

Poměr cena akcie / zisk na akcii je po velikosti zisku nejsledovanějším mikroekonomickým údajem. Počítá se z ceny akcie a z ročního zisku. Pokud je zisk záporný, P/E se neuvádí. Slouží pro základní orientaci toho, jestli je cena akcie nadhodnocená, nebo podhodnocená. P/E na úrovni 15 bývá často považováno za hranici která odděluje podhodnocené akcie (P/E < 15) od nadhodnocených (P/E > 15). Obecné doporučení zní nakupovat akcie s P/E < 15. To je ovšem jen zjednodušující doporučení vytržené z kontextu. Některé sektory mají obecně vyšší P/E než jiné, proto je nutné provádět komparativní analýzu pouze v daném sektoru. Z tohoto pohledu může být tedy hranice 15 zavádějící.

Nejprve je potřeba se podívat na možnosti, jakým způsobem lze chápat poměr P/E. Definice je jasná a vychází z matematiky. Vydělíme cenu akcie průměrným ročním ziskem na akcii a vyjde nám číslo. Číslo pak můžeme chápat ve dvojím významu. Prvním je návratnost investice. Když si koupíme jednu akcii, tak se nám cena akcie zaplatí z ročního zisku na akcii za tolik let, kolik je velikost P/E. Když bude P/E = 15, tak se nám jedna akcie zaplatí za 15 let.

Druhou možností, jak chápat číslo P/E je když si položíme otázku, kolikrát víc jsme ochotni zaplatit za jednoroční zisk společnosti. V případě P/E = 15 jsme ochotni za jednoroční zisk společnosti zaplatit 15 krát víc peněz, resp. Jsme ochotni zaplatit 15 dolarů na 1 dolar zisku. Proto se někdy poměru P/E říká násobek zisku.

Samotná velikost P/E ovšem není pro rozhodování o investici do akcie dostatečná. Mnohem důležitější je průměrná velikost růstu ziskovosti. Pokud poroste zisk jedné společnosti rychlostí 10 % ročně a druhé společnosti 30 % ročně, tak první společnost se za 5 let zhodnotí o 61 %, druhá společnost o 271 %. Ještě dramatičtější to bude za 10 let. První společnost se zhodnotí o 160 %, druhá společnost se zhodnotí o 1280 %. Může za to matematické působení složeného úroku.

Když budeme uvažovat, že první společnost má P/E = 10 a druhá společnost P/E = 20, tak za předpokladu, že se P/E nebude měnit (akcionáři budou obě společnosti oceňovat pořád stejně), pak při výše zmiňovaných růstech o 10 a 30 % by měla být po pěti letech cena akcie první společnosti o 61 % větší u druhé společnosti o 135 % větší, což je dvakrát víc než 61 % první společnosti.

Když se tedy společnost obchoduje za $60 a zisk na akcii je za poslední rok $4,5 můžeme pak spočítat P/E jako 60 / 4,5.

P/E nám tedy dává vodítko k ocenění hodnoty společnosti, ale mnohem důležitější je velikost nárůstu průměrného ročního zisku.

Vzorce:

P/E = Aktuální cena akcie / Zisk na akcii (EPS)

P/E = Průměrná cena akcie / Čistý příjem na akcii

(P/E) = Market value per share / Earnings Per Share

 

Budoucí poměr P/E (forward P/E)

Měří poměr P/E ze současné ceny a odhadovaného zisku pro další období (rok). Když budoucí zisky mají růst, bude vycházet budoucí poměr P/E číselně menší, než z aktuálních zisků.

Budoucí P/E = Aktuální cena akcie / Odhadované příjmy na akcii

Fwd P/E = Market value per share / Expected Earnings Per Share

 

Poměr P/E / odhadovaný zisk na akcii (Price to Earnings to Grow - PEG)

Tento poměr bere do úvahy budoucí růst zisků a zkoumá, jak se změní hodnota akcie, pokud započítáme budoucí růst. PEG měří hodnotu P/E oproti budoucímu 3 až 5 letému odhadovanému růstu zisku. PEG má tedy větší vypovídající hodnotu než P/E. Akcie s PEG v rozmezí 0,1 až 0,9 se považují za levné. Kamenem úrazu je, že PEG počítá s budoucími odhady růstu, které generují fyzické osoby, analytici a ti se velmi častou pletou. Má-li společnost P/E 20 a roční odhadovaný růst je 10% pak PEG je 2.

PEG = (P/E) / Roční růst EPS

PEG Ratio = Price-to-Earnings Ratio / Annual Earnings Per Share Growth

 

Poměr cena akcie / prodeje (Price to Sales Ratio - P/S)

Poměr ceny akcie a prodejů (příjmů) vyjadřuje, jak cena akcie odráží příjmy. Používá se jako náhradní údaj v případě, že je společnost ve ztrátě, protože v takovém případě se neuvádí poměr P/E. Uvádí se, že P/S nižší než 1 připadá na levné společnosti a P/S větší než 5 na předražené. Opět je nutné provádět komparaci uvnitř sektoru a nezapomenout, že některé sektory mají obecně vyšší P/S jako např. technologie.

P/S = Cena akcie / Roční čisté tržby na akcii

P/S = Price Per Share / Annual Net Sales Per Share

 

Poměr cena akcie / účetní hodnota (price to book ratio - P/B)

Poměr ceny akcie k účetní hodnotě společnosti počítaný z aktuální ceny akcie a účetní hodnoty za poslední čtvrtletí. Nižší hodnota P/B znamená, že je buď společnost podhodnocená, nebo je s fundamentálními ukazateli společnosti něco špatně. P/B není také vhodný pro firmy s velkými výdaji na výzkum a vývoj, nebo pro posuzování firem s vysokou úrovní vlastnictví nemovitého majetku nebo jiných fixních aktiv.

P/B = Aktuální cena akcie / (Celkový majetek – celkové závazky)

P/B = Aktuální cena akcie / (Celkový kapitál / Celkový počet emitovaných akcií)

Účetní hodnota = (Celkový majetek – celkové závazky) = Majetek akcionářů

P/B =  Stock Price / Book Value per share

 

Poměr cena akcie / hotovost na akcii (price to cash flow ratio - P/CF)

Používá se k ocenění akcií společnosti ve srovnání s množstvím cash flow, které generuje. P/CF nabízí investorům lepší pohled na hodnoty dané společnosti, než je P / E poměr, protože používá jmenovatele, který vylučuje vliv odpisů a účetní rozdíly týkající se odpisů. Ukazuje kolik peněz firma generuje vzhledem k ceně akcie. P/CF se může opět značně lišit mezi odvětvími.

Předpokládejme, že společnost XYZ má cenu akcií $5 a má 10 milionů akcií v oběhu. V loňském roce, společnost generovala $3 miliony cash flow. Pomocí vzorce výše, můžeme vypočítat poměr P / CF Společnost XYZ jako:

Cena na Cash Flow = $5 / (3.000.000 dolar / 10.000.000) = 16,6

P/C = Aktuální cena akcie / (hotovost /vydané akcie)

P/C = Price per share / (Cash flow / Shares outstanding)

 

Poměr cena akcie / volná hotovost (P/FCF)

Jde o poměr ceny akcie k úrovni průměrné roční volné hotovosti (cash flow). Používá se k ohodnocení jak je společnost schopna uspokojovat své krátkodobé závazky.

P/FCF = Aktuální cena akcie / Cash Flow na akcii

P/FCF = Tržní kapitalizace / Volná hotovost

P/FCF = Market Capitalization / Free Cash Flow

 

Poměr krátkodobých dluhů (quick ratio)

Jde o indikátor krátkodobé likvidity společnosti. Měří se schopnost společnosti uspokojit krátkodobé závazky společnosti z likvidního majetku společnosti. Čím větší číslo, tím lépe pro společnost.

Poměr krátkodobých dluhů = (Oběžný majetek - Zásoby) /Krátkodobé závazky

Quick ratio = (Current assets  Inventory) / Current Liabilitiesy

 

Aktuální poměr dluhů (current ratio)

Vyjadřuje schopnost společnosti platit své krátkodobé závazky.

Aktuální poměr dluhů = Oběžný majetek / Krátkodobé závazky

Current Ratio = Current Assets  / Current Liabilities

 

Výše závazků vzhledem ke kapitálu (debt to equity ratio)

Měří výši závazků společnosti vzhledem k účetní hodnotě společnosti. Vyjadřuje jak veliký poměr dluhů a kapitálu potřebuje společnost ke svému provozu.

Výše závazků vzhledem ke kapitálu = Celkový dluh / Celkový vlastní kapitál

 Debt-to-Equity Ratio = Total Debt / Total Equity

 

Výše dlouhodobých závazků vzhledem k majetku (long term debt  to total asset ratio equity)

V tomto případě jde o aktiva korporace, které jsou financována pomocí úvěrů a finančních závazků, které trvají více než jeden rok. Poměr poskytuje obecný pohled schopnosti plnit finanční požadavky na nesplacených úvěrech. Meziroční pokles v této metrice naznačuje, že společnost se postupně stává méně závislá na dluhu, který podporuje její podnikání.

Dlouhodobé závazky = Dlouhodobé závazky / Celková aktiva

Long term debt to total asset ratio = long term debt / total assets 

 


Podobná témata
fundamentální analýza, peg, p/s, p/b, beta, quick ratio, current ratio

Líbil se vám tento článek?
+0 / -0

Sdílejte článek na sociálních sítích
Odeslat článek e-mailem

Diskuze

V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.

Vstoupit do diskuze


Související články
Ilustrační foto

Sázejte na cenový pohyb akcií Netflix, Amazon, a dalších

12.01.2017 15:25 | Diskuze

Pokud zrovna nevíme, jakým směrem se vydá cena akcie, můžeme použít techniku označovanou jako „straddle“, která spočívá v tom, že zadáte dva čekající příkazy jeden na růst a druhý na pokles okolo aktuální ceny. Pokud se jeden z nich aktivuje, ten druhý je zrušen. Nebo můžeme ke stejnému účelu použít opce.

Jak na forex obchodování

18.11.2016 15:10 | Diskuze

Deset doporučení, které byste měli znát, pokud se chcete vyhnout těm největším rizikům na forexu.

Fondy kvalifikovaných investorů – dostupnější a stále populárnější

15.11.2016 15:37 | Diskuze

Nemovitosti byly a vždy budou oblíbenou součástí investičního portfolia, a to i díky své odolnosti vůči výkyvům na kapitálovém trhu i inflaci. Ne nadarmo se říká, že je nemovitost uchovatelem hodnoty.

Jak koupit akcie?

14.11.2016 15:21 | Diskuze

Desatero technické analýzy pro začátečníky aneb jak obchodovat na burze.

P2P půjčky, o co vlastně jde?

21.10.2016 12:11 | Diskuze

Portály provozující P2P (peer-to-peer) půjčky umožňují propojení dlužníků a věřitelů bez účasti banky jakožto prostředníka, takové lidové půjčky. Dle teorie se díky neúčasti banky sníží celkové náklady, poněvadž není potřeba pokrýt výdaje na velké množství zaměstnanců, nájem prostor apod., jelikož v drtivé většině je P2P tržiště provozováno online.

Jak koupit akcie. Průvodce začátečníka

17.10.2016 14:11 | Diskuze

Koupit akcie je snadné, ovšem vydělávání peněz na akciích zas tak jednoduché není. Nabízíme pět jednoduchých kroků, jak koupit akcie, resp. jak obchodovat na burze, i když jste to nikdy nedělali.Čti více

Americké akcie v den nástupu nového prezidenta USA mírně posílily

Americké akciové trhy v den inaugurace nového prezidenta Donalda Trumpa mírně zpevňovaly a během dne ztratily jen malou část počátečních zisků.

Gazprom zprovozní další dva ropné vrty za polárním kruhem

Zatímco západní energetické společnosti si stále nejsou jisté, zda se těžba ropy ve ztížených arktických podmínkách vyplatí, ruská společnost Gazprom zde navyšuje počty svých ropných plošin.

Počet aktivních ropných vrtů v USA v tomto týdnu vzrostl o 29

Poslední údaje společnosti Baker Hughes o těžbě ropy v USA vypovídají o skokovém navýšení počtu aktivních ropných vrtů.

Inaugurace Donalda Trumpa dnes na americkém dolaru nepřinesla výraznější pohyby

Americký dolar zůstal v den inaugurace nového prezidenta Donalda Trumpa po výrazných pohybech během týdne bez větších změn.

Nejasná zpráva o dalším vývoji amerického dolaru podle forex analytiků BofA Merrill Lynch

Na jedné straně slova prezidenta Donalda Trumpa, na straně druhé výroky předsedkyně FEDu, Janet Yellenové. Forex obchodníci se tento týden museli smířit s rozporuplnými signály ohledně dalšího vývoje amerického dolaru, tvrdí analytici BofA Merrill Lynch.

Ilustrační obrázek

Jak by mohl vesmír vyvolat příští ekonomickou krizi

Článek, zveřejněný tento týden v časopise Space Weather, hovoří o alarmujících skutečnostech. V článku jsou totiž vykresleny celkem čtyři možné scénáře případného dopadu solární bouře na ekonomiku.

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.