Valuační a poměrové ukazatele

09.11.2015 14:45 | Redakce Web4Trader | Diskuze

 

Tržní kapitalizace (market capitalization)

Velikost tržní kapitalizace se počítá vynásobením počtu akcií a jejich ceny. Podle velikosti tržní kapitalizace je společnost zařazena do některé z velikostních tříd. Akciové společnosti zařazujeme mezi malé (Small Cap), 300 milionů až 2 miliardy USD, střední (Mid Cap), 2 až 10 miliard USD a velké (Large Cap, Big Cap), větší než 10 miliard USD. Velmi malé společnosti zařazujeme do třídy desetníkových akcií – penny stocks.

Investování do jednotlivých tříd velikostí má své výhody a nevýhody. Výhodou desetníkových akcií jsou nenadálá vysoká zhodnocení o desítky až stovky procent, takže jsou často tyto akcie drženy ze spekulativních důvodů. Nevýhodou je malá likvidita a stejně tak vysoké riziko propadu. Small Cap mají největší potenciál svojí výkonností porazit celkový trh. Mnoho akciových fondů je omezeno v nákupech akcií malých společností. Získání většího podílu je nutno nahlásit americké Komisi pro cenné papíry (SEC) a to odrazuje akciové fondy od nákupů. Výhodou malých společností je, že obvykle prodělávají fázi svého rychlého růstu a to s sebou nese lepší výkonnost než celkový trh. Nevýhodou je, že při prvních známkách ekonomického zpomalování se investoři těchto akcií zbavují jako první.

 

Účetní hodnota na akcii (book value/share)

Účetní hodnota na akcii představuje hodnotu majetku společnosti, který náleží jedné akcii po prodeji všeho majetku a odečtení všech závazků. Teoreticky by se měla účetní hodnota společnosti na akcii krýt s cenou akcie. Porovnáním účetní hodnoty společnosti s tržní kapitalizací dává základní pohled na to, zda je společnost nadhodnocená, nebo podhodnocená.

Samotná účetní hodnota se dá vypočítat jako:

Účetní hodnota = celková aktiva - nehmotná aktiva - pasiva

Book value = total assets - intangible assets – liabilities

 

Zisk, zisk na akcii (earnigs per share - EPS)

Zisk společnosti je nejdůležitější sledovanou makroekonomickou veličinou. Pro potřeby investorů je nejdůležitější zisk na akcii, EPS. Když roste zisk, roste i celková hodnota společnosti a roste i cena akcií, protože akcie představuje podíl na hodnotě společnosti. To však platí jen pro velmi dlouhodobé investiční horizonty. Na cenu akcie působí i mnoho jiných vlivů, jako je očekávání budoucího vývoje a vnější ekonomické podmínky. Z dlouhodobého hlediska je však velikost zisku a cena akcie velmi silně korelována.

Nicméně když společnost uveřejní zisk za poslední čtvrtletí, je hodnota zisku sledovanou veličinou, která pohne cenou akcie. Důležitější než celkový zisk společnosti je zisk na akcii. Může se stát, že ačkoli celkový zisk klesá, zisk na akcii v důsledku politiky zpětného odkupu akcií roste. Investoři vidí růst zisku na akcii a investují, i když se zisky celkově snížily. Důležitost zisku se promítá i do nejsledovanějšího poměru P/E - cena akcie / zisk na akcii.

Existuje mnoho údajů, které vyjadřují zisk na akcii. Většinou se liší sledovaným časovým obdobím. Období posledních 12 měsíců se označuje zkratkou „ttm - trailing twelve months“. Můžeme sledovat zisk v tomto roce, v tomto čtvrtletí, odhadovat zisk v příštím roce, v příštím čtvrtletí, v minulých pěti letech, odhadovat zisk v následujících pěti letech, sledovat růst zisku ze čtvrtletí na čtvrtletí atd. Můžeme sledovat zisk v hodnotě měny, nebo růst v procentech.

Vzorce:

EPS = Celkové zisky / Celkový počet emitovaných akcií (průměr za poslední rok)

EPS = Total Earnings / Total Common Shares Outstanding (trailing twelve months)

EPS = (Čisté příjmy – Dividendy z prioritních akcií) / Průměrný počet emitovaných akcií

EPS = (Net Income – Dividends on Prefered Stocks) / Average Outstanding Shares

 

Poměr cena akcie / zisk na akcii (price to earnings ratio - P/E)

Poměr cena akcie / zisk na akcii je po velikosti zisku nejsledovanějším mikroekonomickým údajem. Počítá se z ceny akcie a z ročního zisku. Pokud je zisk záporný, P/E se neuvádí. Slouží pro základní orientaci toho, jestli je cena akcie nadhodnocená, nebo podhodnocená. P/E na úrovni 15 bývá často považováno za hranici která odděluje podhodnocené akcie (P/E < 15) od nadhodnocených (P/E > 15). Obecné doporučení zní nakupovat akcie s P/E < 15. To je ovšem jen zjednodušující doporučení vytržené z kontextu. Některé sektory mají obecně vyšší P/E než jiné, proto je nutné provádět komparativní analýzu pouze v daném sektoru. Z tohoto pohledu může být tedy hranice 15 zavádějící.

Nejprve je potřeba se podívat na možnosti, jakým způsobem lze chápat poměr P/E. Definice je jasná a vychází z matematiky. Vydělíme cenu akcie průměrným ročním ziskem na akcii a vyjde nám číslo. Číslo pak můžeme chápat ve dvojím významu. Prvním je návratnost investice. Když si koupíme jednu akcii, tak se nám cena akcie zaplatí z ročního zisku na akcii za tolik let, kolik je velikost P/E. Když bude P/E = 15, tak se nám jedna akcie zaplatí za 15 let.

Druhou možností, jak chápat číslo P/E je když si položíme otázku, kolikrát víc jsme ochotni zaplatit za jednoroční zisk společnosti. V případě P/E = 15 jsme ochotni za jednoroční zisk společnosti zaplatit 15 krát víc peněz, resp. Jsme ochotni zaplatit 15 dolarů na 1 dolar zisku. Proto se někdy poměru P/E říká násobek zisku.

Samotná velikost P/E ovšem není pro rozhodování o investici do akcie dostatečná. Mnohem důležitější je průměrná velikost růstu ziskovosti. Pokud poroste zisk jedné společnosti rychlostí 10 % ročně a druhé společnosti 30 % ročně, tak první společnost se za 5 let zhodnotí o 61 %, druhá společnost o 271 %. Ještě dramatičtější to bude za 10 let. První společnost se zhodnotí o 160 %, druhá společnost se zhodnotí o 1280 %. Může za to matematické působení složeného úroku.

Když budeme uvažovat, že první společnost má P/E = 10 a druhá společnost P/E = 20, tak za předpokladu, že se P/E nebude měnit (akcionáři budou obě společnosti oceňovat pořád stejně), pak při výše zmiňovaných růstech o 10 a 30 % by měla být po pěti letech cena akcie první společnosti o 61 % větší u druhé společnosti o 135 % větší, což je dvakrát víc než 61 % první společnosti.

Když se tedy společnost obchoduje za $60 a zisk na akcii je za poslední rok $4,5 můžeme pak spočítat P/E jako 60 / 4,5.

P/E nám tedy dává vodítko k ocenění hodnoty společnosti, ale mnohem důležitější je velikost nárůstu průměrného ročního zisku.

Vzorce:

P/E = Aktuální cena akcie / Zisk na akcii (EPS)

P/E = Průměrná cena akcie / Čistý příjem na akcii

(P/E) = Market value per share / Earnings Per Share

 

Budoucí poměr P/E (forward P/E)

Měří poměr P/E ze současné ceny a odhadovaného zisku pro další období (rok). Když budoucí zisky mají růst, bude vycházet budoucí poměr P/E číselně menší, než z aktuálních zisků.

Budoucí P/E = Aktuální cena akcie / Odhadované příjmy na akcii

Fwd P/E = Market value per share / Expected Earnings Per Share

 

Poměr P/E / odhadovaný zisk na akcii (Price to Earnings to Grow - PEG)

Tento poměr bere do úvahy budoucí růst zisků a zkoumá, jak se změní hodnota akcie, pokud započítáme budoucí růst. PEG měří hodnotu P/E oproti budoucímu 3 až 5 letému odhadovanému růstu zisku. PEG má tedy větší vypovídající hodnotu než P/E. Akcie s PEG v rozmezí 0,1 až 0,9 se považují za levné. Kamenem úrazu je, že PEG počítá s budoucími odhady růstu, které generují fyzické osoby, analytici a ti se velmi častou pletou. Má-li společnost P/E 20 a roční odhadovaný růst je 10% pak PEG je 2.

PEG = (P/E) / Roční růst EPS

PEG Ratio = Price-to-Earnings Ratio / Annual Earnings Per Share Growth

 

Poměr cena akcie / prodeje (Price to Sales Ratio - P/S)

Poměr ceny akcie a prodejů (příjmů) vyjadřuje, jak cena akcie odráží příjmy. Používá se jako náhradní údaj v případě, že je společnost ve ztrátě, protože v takovém případě se neuvádí poměr P/E. Uvádí se, že P/S nižší než 1 připadá na levné společnosti a P/S větší než 5 na předražené. Opět je nutné provádět komparaci uvnitř sektoru a nezapomenout, že některé sektory mají obecně vyšší P/S jako např. technologie.

P/S = Cena akcie / Roční čisté tržby na akcii

P/S = Price Per Share / Annual Net Sales Per Share

 

Poměr cena akcie / účetní hodnota (price to book ratio - P/B)

Poměr ceny akcie k účetní hodnotě společnosti počítaný z aktuální ceny akcie a účetní hodnoty za poslední čtvrtletí. Nižší hodnota P/B znamená, že je buď společnost podhodnocená, nebo je s fundamentálními ukazateli společnosti něco špatně. P/B není také vhodný pro firmy s velkými výdaji na výzkum a vývoj, nebo pro posuzování firem s vysokou úrovní vlastnictví nemovitého majetku nebo jiných fixních aktiv.

P/B = Aktuální cena akcie / (Celkový majetek – celkové závazky)

P/B = Aktuální cena akcie / (Celkový kapitál / Celkový počet emitovaných akcií)

Účetní hodnota = (Celkový majetek – celkové závazky) = Majetek akcionářů

P/B =  Stock Price / Book Value per share

 

Poměr cena akcie / hotovost na akcii (price to cash flow ratio - P/CF)

Používá se k ocenění akcií společnosti ve srovnání s množstvím cash flow, které generuje. P/CF nabízí investorům lepší pohled na hodnoty dané společnosti, než je P / E poměr, protože používá jmenovatele, který vylučuje vliv odpisů a účetní rozdíly týkající se odpisů. Ukazuje kolik peněz firma generuje vzhledem k ceně akcie. P/CF se může opět značně lišit mezi odvětvími.

Předpokládejme, že společnost XYZ má cenu akcií $5 a má 10 milionů akcií v oběhu. V loňském roce, společnost generovala $3 miliony cash flow. Pomocí vzorce výše, můžeme vypočítat poměr P / CF Společnost XYZ jako:

Cena na Cash Flow = $5 / (3.000.000 dolar / 10.000.000) = 16,6

P/C = Aktuální cena akcie / (hotovost /vydané akcie)

P/C = Price per share / (Cash flow / Shares outstanding)

 

Poměr cena akcie / volná hotovost (P/FCF)

Jde o poměr ceny akcie k úrovni průměrné roční volné hotovosti (cash flow). Používá se k ohodnocení jak je společnost schopna uspokojovat své krátkodobé závazky.

P/FCF = Aktuální cena akcie / Cash Flow na akcii

P/FCF = Tržní kapitalizace / Volná hotovost

P/FCF = Market Capitalization / Free Cash Flow

 

Poměr krátkodobých dluhů (quick ratio)

Jde o indikátor krátkodobé likvidity společnosti. Měří se schopnost společnosti uspokojit krátkodobé závazky společnosti z likvidního majetku společnosti. Čím větší číslo, tím lépe pro společnost.

Poměr krátkodobých dluhů = (Oběžný majetek - Zásoby) /Krátkodobé závazky

Quick ratio = (Current assets  Inventory) / Current Liabilitiesy

 

Aktuální poměr dluhů (current ratio)

Vyjadřuje schopnost společnosti platit své krátkodobé závazky.

Aktuální poměr dluhů = Oběžný majetek / Krátkodobé závazky

Current Ratio = Current Assets  / Current Liabilities

 

Výše závazků vzhledem ke kapitálu (debt to equity ratio)

Měří výši závazků společnosti vzhledem k účetní hodnotě společnosti. Vyjadřuje jak veliký poměr dluhů a kapitálu potřebuje společnost ke svému provozu.

Výše závazků vzhledem ke kapitálu = Celkový dluh / Celkový vlastní kapitál

 Debt-to-Equity Ratio = Total Debt / Total Equity

 

Výše dlouhodobých závazků vzhledem k majetku (long term debt  to total asset ratio equity)

V tomto případě jde o aktiva korporace, které jsou financována pomocí úvěrů a finančních závazků, které trvají více než jeden rok. Poměr poskytuje obecný pohled schopnosti plnit finanční požadavky na nesplacených úvěrech. Meziroční pokles v této metrice naznačuje, že společnost se postupně stává méně závislá na dluhu, který podporuje její podnikání.

Dlouhodobé závazky = Dlouhodobé závazky / Celková aktiva

Long term debt to total asset ratio = long term debt / total assets 

 

Líbil se vám tento článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články
Ilustrační obrázek

Tvorba vlastního AOS (10) – Optimalizace parametrů strategie

29.03.2017 16:45 | Diskuze

V předchozím díle jsme si připravili v kódu proměnné, které nyní můžeme využít k optimalizace strategie v testeru.

Ilustrační foto

VIDEO: Forexoví brokeři a jejich nekalé praktiky. Recenze a zkušenosti

28.03.2017 06:27 | Diskuze

Nebuďte snadnou kořistí vašeho forexového obchodníka. Nejčastější podvody obchodníků s cennými papíry, které mají za úkol vás připravit o vaše peníze.

Ilustrační obrázek

Tvorba vlastního AOS (9) – Příprava kódu pro testování a optimalizaci

20.03.2017 09:49 | Diskuze

V předchozím díle jsme se seznámili s testerem strategií a zkusili otestovat vytvořený AOS na historických datech. Nyní si ukážeme, jak snadno upravit kód, abychom mohli provádět optimalizaci obchodních parametrů.

Ilustrační foto

Ďáblův finanční slovník, aneb jak se nenechat oškubat investičním poradcem

20.03.2017 06:10 | Diskuze

Slovník finančních či investičních poradců, analytiků, ekonomů a komentátorů či dalších expertů se jen hemží sofistikovaně znějícími výrazy, za kterými se ovšem často skrývá docela prozaický obsah. Jak číst chytře znějící finanční terminologii a přitom neprohloupit radí Jason Zweig, autor Ďáblova finančního slovníku.

Není váš forex broker podvodník?

15.03.2017 15:58 | Diskuze

Pokud  začnete na internetu pátrat po podvodných forexových brokerech, počet objevených výsledků vás může šokovat.

Ilustrační foto

Držíte se investiční strategie „kup a drž?“ Tady je důvod k zamyšlení

08.03.2017 11:20 | Diskuze

Dlouhodobé investice do celých akciových trhů bez aktivního uzavírání a otevírání nových pozic jsou podle investičních klasiků nejjistějším způsobem, jak se zajistit na stáří, každá teorie má však své trhliny. Čti více

Elon Musk představil na TED konferenci tahač automobilky Tesla

Výkonný ředitel Tesla Inc., Elon Musk dnes na TED konferenci mluvil o novém konceptu tahače na elektrický pohon a stavbě dalších továren na baterie.

Počet aktivních ropných vrtů v USA roste již 15 týdnů v řadě

Počet aktivních ropných vrtů v USA vzrostl v tomto týdnu o 13 na 870, vyplývá z údajů společnosti Baker Hughes.

Trump podepsal exekutivní příkaz, kterým umožní těžbu ropy v dosud chráněných pobřežních oblastech

Americký prezident Donald Trump dnes vydal nařízení otevřít těžbě ropy a zemního plynu rozsáhlé oblasti v amerických vodách, včetně těch, jejichž rozvoj jeho předchůdce Barack Obama krátce před svým odchodem z funkce zakázal.

Společnost Anglo American znovu zahájí těžbu v dole na měď El Soldado v Chile

Společnost Anglo American oznámila, že získala povolení regulačních úřadů v Chile k další těžbě mědi v dole El Soldado.

Cena ropy v dubnu oslabila druhý měsíc po sobě

Světové ceny ropy v závěru týdne oživily ze čtvrtečních měsíčních minim, za duben ale klesly druhý měsíc po sobě.

Ilustrační foto

Arca Capital Pavola Krúpy tvrdě zaútočila na vlastníka bytů po OKD, ten připravuje trestní oznámení

Společnost slovenského miliardáře a finančníka Pavola Krúpy Arca Capital, která zastupuje část nájemníků bývalých bytů OKD, podala insolvenční návrh na současného majitele tohoto bytového fondu, firmu Residomo.

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.